Rozvoj regiónov skrze budovanie partnerstiev a kvalitne vyškolených lídrov" je názov projektu, ktorý implementovalo OZ Informačné centrum spoločenstva pri Dóme sv. Martina od 01/2009 do 12/2010.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. (http://www.esf.gov.sk/)
Výzva bola zameraná na zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami, pričom sprostredkovateľským orgánom bola Sociálna implementačná agentúra (http://www.sia.gov.sk/)
Cieľom projektu bolo vyškoliť pracovníkov žiadateľa a pracovníkov partnerských OZ na prácu s rodinami, deťmi a mladými s tým, aby mohli svoje služby v sociálnej oblasti poskytovať kvalitnejšie a fundovanejšie.
Výška nenávratného finančného príspevku, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu bola 249.958,16 €.

Stručný opis projektu:
Obligatórne položky:
Cieľom projektu bolo vyškoliť pracovníkov žiadateľa aj partnerov v šiestich kurzoch, aby svoju prácu mohli zvládať fundovanejšie a efektívnejšie.

V rámci projektu sme vyškolili 129 osôb. Z toho 64 osôb absolvovalo kurzy bez certifikátu a 65 osôb s certifikátom.

Počet vyškolených osôb pre jednotlivé kurzy je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Stav realizácie aktivít projektu (v %)*

Plánovaný stav

Skutočný stav

Hlavné aktivity

 

Realizácia vzdelávacích školení - riadenie a vedenie ľudí

Počet osôb vyškolených v projekte

Počet

50

50

100

Realizácia vzdelávacích školení - príprava na certifikáciu ECDL

Počet úspešne vyškolených osôb

Počet

18

18

100

Realizácia vzdelávacích školení - poradenstvo a psychológia

Počet osôb vyškolených v projekte

Počet

14

14

100

Absolvovanie e-learningových vzdelávacích školení v oblasti jemných zručností - príprava na certifikáciu ECO-C

Počet úspešne vyškolených osôb

Počet

50

50

100

Realizácia vzdelávacích školení -pedagogika

Počet osôb vyškolených v projekte

Počet

12

12

100

Realizácia vzdelávacích školení - Tvorba web stránok

Počet osôb vyškolených v projekte

Počet

8

8

100

* Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateteľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)

Počas trvania projektu sa nám podarilo vytvoriť v Dolnom Kubíne, Žiline a Budmericiach centrum pre mládež a rodinu, ktoré fungujú naďalej aj po skončení projektu.
Dolný Kubín - Centrum „Aktivcentrum" - http://www.aktivcentrum.sk/
Žilina - Centrum „N3" - www.farnost-zilina.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=145
Budmerice - SCVČ Budmerice - http://cvc.budmerice.net/

V ostatných mestách sa nám podarilo iniciovať vznik občianskych združení s následnou samostatnou prácou, ktoré sú uvedené v tejto tabuľke:

Počet

Názov OZ

Mesto

Zameranie

1

AKTIV

Budmerice

Činnosť:
- organizovanie formačných a vzdelávacích akcií a kurzov pre deti, mládež a rodiny,
- formácia a vzdelávanie členov formou kurzov, seminárov a konferencií,
- organizovanie kultúrnych činností, prednáškových a modlitebných konferencií,...

2

Yes we can

Trenčín

Práca s mládežou, vytvorenie klubovne, organizácia seminárov a prednášok pre mládež, organizácia voľnočasových a športových aktivít 

3

OZ Pelikán-Trnava

Trnava

Starostlivosť a výchovný program pre mládež, zvlášť ponuka aktivít pre jej všestranný rozvoj a ochranu pred negatívnymi sociálnymi a inými vplyvmi, výchova ľudsky a duchovne zrelých osobností - animátorov cez vzdelávacie aktivity

4

: G.O.L

Nová Dubnica

„Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti dobrovoľníctva, vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre verejnosť. Prioritnou skupinou je mládež. Združenie je založené na kresťanských princípoch."

5

Pro SLOVAKIA

Trnava

Propagácia hodnôt Slovenska prostredníctvom zvukovoobrazových záznamov.

6

Južania

Trenčín

  • Organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových, vzdelávacích a duchovných podujatí.
  • Poskytovanie priestoru pre voľno časové aktivity.
  • Poskytovanie priestoru pre pravidelné stretávanie.
  • Pravidelná a systematická práca s deťmi a mládežou.


Fakultatívne položky:
Jedno z hlavných odporúčaní príkladov dobrej praxe je vytvorenie partnerstiev na národnej úrovni. Do projektu sme cielene vstupovali s túžbou zosieťovania Občianskych združení, ktoré pracujú v podobnej oblasti a vytvoriť spoločné partnerstvá. Tieto partnerstvá pokračujú ďalej a výmena skúseností a efektivita práce je podstatne vyššia.

Pôvodní partneri projektu

P. č.

Názov OZ

Mesto

Krajina

1.

OZ SNE

Dolný Kubín

Slovensko

2.

OZ Antiochia

Žilina

Slovensko

3.

OZ Vlna G3

Uľany nad Žitavou

Slovensko

4.

OZ Koráb nádeje

Piešťany

Slovensko

5.

OZ Skalkáči

Partizánske

Slovensko

Viac info podá koordinátor projektu:
0915 469 479 - Ing. Pavol Strežo (koordinátor projektu)
strezo@martindom.sk

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie