3. téma: Prvá Cirkev

Prvotná cirkev je taktiež naším vzorom, ktorý by sme mali nasledovať. Duch Svätý nám v Novom Zákone ukazuje obraz jej života. Bola založená dvanástimi apoštolmi. Ich výsadou bolo, že Kristovo učenie počuli a pochopili bezprostredne z prvej ruky. Aj keď prax prvotnej cirkvi sa vzťahuje na konkrétne historické obdobie a na kultúru, ktorá sa podstatne líši od našej, predsa nám poskytuje model, ktorý máme nasledovať. Osobitosti vnímajme v kontexte našej doby a kultúry.

Keď čítame Sk 2,42-46 zisťujeme, že v prvotnej cirkvi boli dve odlišné miesta stretávania sa učeníkov. Boli to veľké zhromaždenia v chráme - kde veriaci spoločne velebili, oslavovali Pána, počúvali učenie apoštolov, a malé zhromaždenia po domoch, kde prežívali vzájomné spoločenstvo (Skutky 2-6 kap.). Spolu jedávali, modlili sa a zúčastňovali sa Pánovej Večere. O tom, že prvotná cirkev sa schádzala aj po domoch, čítame aj na iných troch miestach Skutkov (Sk 5,42; Sk 12,12; Sk 20,20). V štyroch Pavlových listoch čítame o pozdravoch cirkvám, ktoré sa schádzali po domoch (Rim 16,5; 1Kor 16,19; Kol 4,15; Flm 2).
Prvotná cirkev používala skupinky pre vyučovanie a spoločenstvo, ktoré sú potrebné k formovaniu pravých učeníkov. Cirkev bola často prenasledovaná. Nemala komunikačné prostriedky dnešnej doby, a aj napriek tomu úspešne zvládla svoju úlohu a účinne vychovávala ľudí k učeníctvu.

V liste Jána Pavla II. Christifideles Laici (hlavne body 26-28), je v bode 26 pápežova požiadavka, aby sa miestne cirkevné autority postarali o to, aby vo farnostiach vznikali a “rástli malé bázové spoločenstvá, nazývané aj živé spoločenstvá v ktorých veriaci môžu vzájomne hlásať Božie Slovo a môžu byť činnými v službe a láske.” Encyklika Redemptoris Missio (1990) (body 51 a 60), najnovšie Všeobecné direktórium pre katechizáciu (1997) (body 263-264), hovoria o základňových cirkevných spoločenstvách tak, že sú znakom vitality Cirkvi.

Dnešný dôraz na prácu v skupinkách nie je preto iba akousi módnou vlnou, ale obnovou cirkvi. Takže druhý dôvod, prečo potrebujeme domáce skupinky je príklad prvotnej cirkvi.

Prvotná cirkev sa stretávala v malých skupinkách, k formovaniu ľudí v učeníkov.


Pozri v Písme: Sk 2,42; Sk 5,42; Sk 6,4; Sk 6,7; Sk 11,26; Sk 12,12; Sk 14,21-28; Sk 16,4; Sk 17,11; Sk 19,8-10;

1. Prečo sú skutky apoštolov pre nás tak cenné aj dnes?

 
 
 


2. Kde zvestovali apoštoli dobrú správu? (Sk 5,41-42)

 
 
 


3. Kde Pavol kázal a učil evanjelium? (Sk 20,20)

 
 
 


4. Kde sa stretla prvá cirkev, aby sa modlila, keď uvrhli Petra do žalára? (Sk 12,12)

 
 
 


5. Je prax malých spoločenstiev v Cirkvi iba novým javom?

 
 
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie