Ukončenie Základného kurzu vedenia skupiniek

Vyučovaniami máš na skupinke cieliť k osobnej zrelosti ľudí a ich pevnosti v duchovnom živote. To má pozitívny dopad postupne na všetky oblasti života Kristovho učeníka. Čím hlbší bude v nich Boží život, budú stále viac ovplyvnení citovo aj telesne. Emocionálne vyspejú a vyvážený život Ducha upevní aj ich fyzické zdravie a pevnosť.

Prvý rok je cieľom, aby ľudia odovzdali svoj život Pánovi a učili sa vernosti v nasledovaní. Musíš ich smerovať k dosiahnutiu pravidelnosti v modlitbe a štúdiu Písma, k pochopeniu dôležitosti liturgie a života v malom spoločenstve.

Prvý rok každý potrebuje mať prečítaný Nový Zákon a oboznamovať sa so Starým Zákonom. O dôležitosti každodennej modlitby a čítania Písma stále hovor. Začínaš pestovať v nich celoživotný návyk. Musia sami zažiť túto potrebu – krásu týchto chvíľ i to, ako ovplyvňuje ich život ak vynechávajú; potrebujú zažiť čas, kedy je to nezáživné a pochopiť že aj tak je to potrebné. Na každom stretnutí skupinky vyzvi ku zdieľaniu sa o ich osobnom čase, ako sa im darí.

Dávaj pozor, aby sa nevytvorila atmosféra, v ktorej by sa hanbili ak im to nejde, zaspávajú, nevedia byť pravidelní a tak pod. Vždy pár vetami pripomeň, aby o to bojovali a nenásilne spomeň., čo si nové objavil v Písme, čo si prežil na modlitbe... Vyzvi ku zdieľaniu o ťažkostiach, k vzájomnej modlitbe, proste si milosť k pravidelnosti a učte sa žiť v Božej prítomnosti celý deň. Minimum je 15 min modlitby a 15 min Písma denne. Je to ako dýchanie a potrava – duchovne bez toho hynieme, či to pociťujeme, alebo sa nám zdá že nie.

Na začiatku treba Písmo informatívne prečítať, aby každý vedel čo v ňom je. Pri čítaní 1 kapitoly denne z Nového zákona bude prečítaný za rok. Na konci je pripojený rozpis čítaní NZ, aby ľudia neprechádzali štyri evanjeliá za sebou, to by mohlo odrádzať. Starý zákon sa dá čítať do radu; ak prečítate 3 kapitoly denne, dá sa to zvládnuť zhruba za rok; alebo ísť tiež 1 kap denne. Zaiste si v rôznych biblických pomôckach nájdeš podobné rozpisy čítaní Písma. Na každom stretnutí skupinky upozorni, ktorú knihu či kapitoly Písma čítate. Povzbudzuj ľudí aj keď zaostávajú. V nedeľu sa dá vyhradiť na Písmo viac času a ”dobehnúť” chýbajúce. Nie však sa len naháňať za splnením normy, ale hľadať poznanie Pána.

Uč ich zamýšľať sa a čerpať z Božieho slova. Vyhni sa padnutiu do snahy všetko hneď pochopiť. Ak aj niečomu (a možno mnohému) nerozumiete, stačí ísť proste ďalej a Pán to každému neskôr vysvetlí. Niektoré miesta z Písma pochopíme až po niekoľkých rokoch. Ale každý rok prečítané Písmo bude celý život poskytovať nové a hlbšie vhľady do Božieho myslenia a Jeho lásky.

Vnímaj na skupinke potreby ľudí – skúmaj v ktorých oblastiach potrebujú mať vyjasnené, čo si o tom myslí Boh, čo je správne a čo nie, čo učí Cirkev.

Tu je okruh tém a zhruba aj ich následnosť, v ktorých ľudia potrebujú usmernenie, preto o nich vyučuj:

- O osobnej modlitbe
- O štúdiu Písma
- Božia povaha/ Falošné predstavy o Bohu
- Láska Boha Otca
- Trojjediný Boh
- Pád človeka/ Boží plán spásy/ Vysvetlenie potreby odovzdania sa Kristovi
- Potreba odpustenia
- Krst v Duchu Svätom
- Viera
- Boží nepriateľ/ Duchovný boj
- Liturgia
- Sviatosti
- Potreba spoločenstva
- Dary Ducha Svätého
- Učeníctvo
- O uctievaní a chvále
- Osobné vydávanie svedectva o Kristovi
- Spoločná evanjelizácia
- O komunitách
- Desiatky
- O rozlišovaní Božieho vedenia
- Posvätenie

Toto sú základné oblasti. Ďalšie potrebné témy budeš vidieť sám (kresťanské dogmy – vysvetlenie Kréda, najdôležitejšie dokumenty Cirkvi, dejiny Cirkvi, strach, vina, hnev, vnútorné uzdravenie, mužstvo – ženstvo, vzťahy, sebaprijatie, kritika, používanie reči...) Ak nemáš žiadne materiály na tieto témy, môžeme ti poskytnúť prednášky z nášho spoločenstva (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v Bratislave).

Stretávaj sa a zdieľaj s inými vedúcimi, raď sa so svojím duchovným vodcom, kňazom...

Pravidelne choďte na víkendové pobyty – najmenej raz za dva – dva a pol mesiaca. To je celý víkend spolu – na chate či na fare. Dôležitá je dobrá organizovanosť a disciplína, zachované súkromie mužov a žien; ak tieto veci nie sú, ľudia začínajú byť nespokojní. Na každej víkendovke má byť vyhradený priestor pre osobnú modlitbu a Písmo, spoločné chvály a modlitby, vyučovanie, možnosť modliť sa za seba navzájom, výlet – oddych. Na takýchto pobytoch je spoločenstvo je veľmi utužované, upevňujú sa vzťahy, ľudia sa spoznávajú a zrastajú. Je treba si dať pozor, aby sa víkendovky nestali “služobnými evanjelizačnými cestami” – že vždy urobíte nejakú evanjelizáciu. Samozrejme, netreba sa takejto možnosti vyhýbať za každú cenu, ale dôležité je aby to nebolo pravidlom.

Cirkev je krásna a plná života. Potrebujeme ho len žiť a dávať ďalej, neustávať na svojej ceste, ”nezabývať sa” vo svojich zvykoch a názoroch a byť stále otvorený novým veciam od Pána.

Rozpis čítaní NZ:
Lk; Ef; Flp; Kol; 1Kor; 2Kor
Mt; Gal; 1Tm; 2Tm; Tit; Flm;
Mk; 1Sol; 2Sol; Rim; 1Jn; 2Jn; 3Jn;
Jn; Sk; Jak; 1Pt; 2Pt; Júd; Hebr; Zjv

Nech ťa Boží Duch vedie, vyučuje a premieňa do podoby nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie