2. téma: Život prvej cirkvi

ZMYSEL SKUPINIEK – UČIŤ SA POMOCOU VZŤAHOV.

Prvotná Cirkev nám poskytuje vzor života spoločenstva kresťanov. Duch Svätý v Novom Zákone ukazuje obraz jej života. Bola založená Ježišom a šírená dvanástimi apoštolmi. Ich výsadou bolo, že Kristovo učenie počuli a pochopili bezprostredne z prvej ruky. Aj keď prax prvotnej Cirkvi sa vzťahuje na konkrétne historické obdobie a na kultúru, ktorá sa podstatne líši od našej, predsa nám poskytuje model, ktorý máme nasledovať. Osobitosti vnímajme v kontexte našej doby a kultúry.

Keď čítame Sk 2,42-46 zisťujeme, že v prvotnej Cirkvi boli dve odlišné miesta stretávania sa učeníkov. Boli to veľké zhromaždenia v chráme - kde veriaci spoločne velebili, oslavovali Pána, počúvali učenie apoštolov, a malé zhromaždenia po domoch, kde prežívali vzájomné spoločenstvo (Skutky 2-6 kap). Spolu jedávali, modlili sa a zúčastňovali sa Lámania chleba – slávenia Pánovej Večere. O tom, že prvotná Cirkev sa schádzala aj po domoch, čítame aj na iných troch miestach Skutkov (Sk 5,42; Sk 12,12; Sk 20,20). V štyroch Pavlových listoch čítame o pozdravoch cirkvám, ktoré sa schádzali po domoch (Rim 16,5; 1Kor 16,19; Kol 4,15; Flm 1,2).

Prvotná Cirkev používala skupinky pre vyučovanie a spoločenstvo, ktoré sú potrebné k formovaniu pravých učeníkov. Cirkev bola často prenasledovaná. Nemala komunikačné prostriedky dnešnej doby, a aj napriek tomu úspešne zvládla svoju úlohu a účinne vychovávala ľudí k učeníctvu.

V liste Jána Pavla II. Christifideles Laici (hlavne body 26-28), je v bode 26 pápežova požiadavka, aby sa miestne cirkevné autority postarali o to, aby vo farnostiach vznikali a “rástli malé bázové spoločenstvá, nazývané aj živé spoločenstvá v ktorých veriaci môžu vzájomne hlásať Božie Slovo a môžu byť činnými v službe a láske.” Encyklika Redemptoris Missio (1990) (body 51 a 60), najnovšie Všeobecné direktórium pre katechizáciu (1997) (body 263-264), hovoria o základňových cirkevných spoločenstvách tak, že sú znakom vitality Cirkvi.

Dnešný dôraz na prácu v skupinkách nie je preto iba akousi módnou vlnou, ale obnovou Cirkvi. Takže ďalší dôvod prečo potrebujeme domáce skupinky, je príklad prvotnej Cirkvi.

Kresťanstvo je spôsob života, nielen súhrn náuky. Ježiš povedal: “Choďte ku všetkým národom a získavajte mi učeníkov..., učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.” (Mt 28,19-20 Ekum. preklad). Katolícky preklad je v tomto verši nepresný a tým stiera rozdiel a odvádza pozornosť od podstaty tohto príkazu. Znie takto: “Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich... a naučte ich zachovávať všetko...”

Stať sa učeníkom neznamená iba poznať obsah posolstva Pána Ježiša, ale aj podľa neho žiť. Spôsobu života, životnému štýlu sa človek nenaučí z kníh, ale predovšetkým z pozorovania iných. Pre učenie sa kresťanskému spôsobu života je dôležité osobné spoločenstvo aj vzájomné medziľudské vzťahy. Takýmto názorným spôsobom učil aj Ježiš Dvanástich. Žil s nimi, trávil s nimi takmer všetok čas, aby mohli pozorovať jeho život. Takto pripravoval aj Pavol svojich mladých spolupracovníkov na prácu pre Boha prv, ako ich bral so sebou na misijné cesty. Timotej dostal príkaz učiť evanjelium ďalších, pričom im mal byť príkladom. “Buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote (1Tim 4,12).

Malé spoločenstvo je ideálnym miestom, kde sa môžu rozvinúť úzke osobné vzťahy a môže sa konať účinná príprava učeníkov. Mníšske hnutie tiež začalo v malých spoločenstvách a niektoré rehole majú doteraz v pravidlách, že v ich domoch nemá počet mníchov prekročiť určitú hranicu, aby sa nezotrel charakter malého spoločenstva.
Ďalším dôvodom prečo potrebuje Cirkev skupinky, je nutnosť rastu pomocou vzájomných vzťahov.

Pozri v Písme: Sk 2,42; Sk 5,42; Sk 6,4; Sk 6,7; Sk 11,26; Sk 12,12; Sk 14,21-28; Sk 16,4; Sk 17,11; Sk 19,8-10;

1. Kde zvestovali apoštoli dobrú zvesť? (Sk 5,41-42)

 
 
 


2. Kde Pavol kázal a učil evanjelium? (Sk 20,20)

 
 
 


3. Kde sa stretla prvotná Cirkev, aby sa modlila, keď uvrhli Petra do žalára? (Sk 12,12)

 
 
 


4. Prečo sú úzke osobné vzťahy pre učeníctvo tak dôležité? (1Jn 4,21)

 
 
 


5. Akými dvoma spôsobmi mal Timotej učiť druhých, ako má žiť kresťan? (1Tim 4,7-16)

 
 
 


6. Ako učil Pavol iných životu učeníka? (1Kor 11,1; Flp 4,9)

 
 
 


7. Vymenuj aspoň dva dôvody, prečo sú skupinky dôležité pre Cirkev.

 
 
 


Domáca úloha:

Čítanie na každý deň:
1. Gal 6
2. Ef 4
3. Ef 5
4. Flp 2
5. Flp 4
6. Kol 1
7. Kol 2

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie