RVS - 5. Zdieľanie sa a orodovanie

BIBLICKÝ ROZHOVOR

Zdieľanie sa a orodovanie nastáva vtedy, keď si členovia skupinky navzájom hovoria aj o osobných ťažkostiach a slúžia si vzájomne modlitbou, duchovnými darmi alebo praktickou pomocou. Takáto služba je viditeľným prejavom jednoty, vzájomnej závislosti a potreby starať sa jeden o druhého, pretože sme všetci údmi Kristovho tela.

Zdieľanie sa a orodovanie začína tým, že hovoríme jedni s druhými o našich úzkostiach a ťažkostiach. Biblia vyzýva veriacich, aby sa spolu tešili, spolu plakali a niesli bremená jedni druhým (Rim 12,15; Gal 6,2). Toto sa môže diať iba vtedy, keď ľudia v skupinke žijú v atmosfére lásky a dôvery. Keď sa navzájom zdôverujú a keď sa jedni za druhých modlia. Členovia skupinky si môžu navzájom slúžiť nasledovne:

1. Modliť sa so skladaním rúk za telesné či vnútorné uzdravenie alebo iné naliehavé potreby.
2. Nechať pôsobiť nadprirodzené dary Ducha Svätého, ktoré boli dané k tomu, aby budovali veriacich v Krista, napomínali a potešovali.
3. Vzájomne sa napomínať a povzbudzovať sa veršami Písma alebo svedectvom o Božom víťazstve nad podobným problémom v živote niekoho iného.

VAROVANIE
Vedúci skupinky musí zdôrazniť, že to, o čom sa v skupinke hovorí alebo deje, je osobné a dôverné. Nesmie sa to stať zdrojom klebiet, pretože by to bránilo ľuďom otvoriť sa a hovoriť o svojich potrebách a problémoch. Narušilo by to vzájomné zdieľanie sa i modlitby.

Podmienkou dobrého biblického rozhovoru je aktívna účasť každého člena skupinky. Nasledovný diagram je treba vysvetliť celej skupine:

Skutočný rozhovor v skupinke má byť:

a) nie taký
biblický rozhovor
Hovorí len vedúci

b) ani taký
biblický rozhovor
Skupinka iba odpovedá
vedúcemu na jeho otázky

c) ale taký
biblický rozhovor
Členovia sa vzájomne rozprávajú
a vedúci tento rozhovor usmerňuje

Dobrý biblický rozhovor sa riadi troma základnými pravidlami:

1. Počkaj, kým prídeš na rad! Nikdy nemajú hovoriť naraz dvaja.
2. Drž sa témy! Každý príspevok sa má vzťahovať priamo k preberanému úseku Písma, alebo k otázkam domáceho štúdia alebo naň sa vzťahujúce biblické verše.
3. Vyjadruj sa krátko! Keď sa má na rozhovore zúčastniť každý člen, musia byť jednotlivé príspevky krátke a výstižné.


1. Čítaj Ef 4,4-6 a napíš, čo všetko máme spoločné ako údy Kristovho tela:

 
 
 


2. Ako môžeme svetu dokázať, že sme Ježišovými učeníkmi? (Jn 13,34-35)

 
 
 


3. K čomu vyzýva Písmo všetkých veriacich v týchto citátoch? (Kol 3,16; 1Sol 5,11; Hebr 3,13)

 
 
 


4. Kam zaraďuje biblia tých, ktorí klebetia? (Rim 1,28-32)

 
 
 


5. Aká je podmienka dobrého rozhovoru v skupinke?

 
 
 


6. Aké pravidlá by sme mohli uplatniť pre rozhovor v skupinke?

 
 
 


Domáca úloha:

Na papier si zapíš svoje postrehy z úryvku.
Na najbližšom stretnutí sa budeme o týchto postrehoch zdieľať.

1. Sk 10,1-23
2. Sk 10,23-48
3. Sk 11
4. Sk 13,1-25
5. Sk 13,25-51
6. Sk 17
7. Sk 19

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie