7. téma: Kristus, vedúci a miestna autorita

Kristus – hlava cirkvi; vedúci skupinky a miestna autorita


Cirkev je Kristovým telom na zemi. Kristus sedí po pravici Otca v nebi, je hlavou tohto tela. V liste Kol 1,18 je napísané: „On (Kristus) je hlavou tela, cirkvi.“ Kristus má v cirkvi najvyššiu autoritu. Tak ako mozog riadi každý pohyb nášho tela, tak Kristus riadi každý pohyb svojej cirkvi. Robí to prostredníctvom Ducha Svätého, cez Božie slovo a rozhodnutia tých, ktorí boli povolaní slúžiť cirkvi ako vodcovia (Ef 4,11).

Miestna farnosť je časťou Kristovho tela na zemi, ktoré je v súčasnosti administratívne rozdelené na diecézy. Skupinka je časťou miestnej farnosti; niekedy však existujú aj medzifarnostné skupinky, hlavne v mestách, kde nastáva väčší pohyb obyvateľstva - sťahovanie sa, študenti, ľudia na týždenných pobytoch v meste...

Ježiš Kristus je hlavou cirkvi.

 

Kristus - hlava



Čiary na pravej strane ukazujú, že všetci veriaci majú pred Bohom rovnakú cenu a skrze Ježiša Krista majú rovnaký prístup k Bohu (Gal 3,26; Rim 5,1-2). Dvojité čiary ktoré vedú zhora nadol medzi jednotlivými stupňami, predstavujú líniu autority (podriadenosti a nadriadenosti), ktorej je nutné sa podrobiť na každej úrovni. Skrze rôzne dary a úrady, ktoré Kristus dal vedeniu Cirkvi, vykonáva On, Hlava cirkvi svoje panstvo a vedenie, primerane tejto línii.

Autorita kresťanského vodcu má svoj základ v Božom slove. Kresťanský vodca má duchovnú autoritu iba dovtedy, kým jeho učenie a spôsob života zodpovedá Božiemu slovu. Veriaci ho majú nasledovať preto, lebo on verne nasleduje Krista (1Kor 11,1). Autorita mu nie je daná kvôli jeho osobe, ale kvôli Kristovi a Jeho Slovu, ktorého je služobníkom. A je to práve Kristovo Slovo, ktoré nás vyzýva k poslušnosti.

Autorita kresťanského vodcu je založená na tom, že cirkev, ako Kristovo telo spoznala, že tento človek dostal duchovné obdarovanie kazateľa, učiteľa, diakona, kňaza či biskupa a Boh ho k tejto službe povolal. Vodca môže byť do úradnej služby ustanovený oficiálne (svätením), ale do neúradnej služby tomu tak nie je. Jednoducho je vo svojej službe akceptovaný (napr. vedúci skupinky).

Na rozsúdenie autority z kresťanského hľadiska uplatňujeme tri kritériá:

1. Zmysel autority chápe a uskutočňuje v povzbudzovaní, a nie v ničení ľudí (2Kor 10,8; 2Kor 13,10).
2. Uvádza veci do poriadku a pestuje duchovnú disciplínu pre zachovanie skupinky v čistom učení a živote (Mt 18,15-17; 1Kor 5,1-13; 2Tim 4,2; Tit 3,10).
3. Kresťanský vodca pred Kristom zodpovedá za spôsob uplatňovania autority (1Kor 3,1-3; 1Kor 3,6; 1Kor 3,10; 2Kor 5,9-10).

K týmto všeobecným pravidlám o kresťanskej autorite treba o autorite vedúceho skupinky povedať nasledovné:
1. Vedúci skupinky je podriadený kňazovi. Tak pre vedúceho skupinky, ako aj pre každého veriaceho je povinná poslušnosť voči Božiemu slovu a učeniu cirkvi ako aj podriadenosť kňazovi.
2. Autorita vedúceho skupinky je delegovaná (prenesená). Kňaz je plne zodpovedný za starostlivosť o duchovnú výživu miestnej farnosti. Vedúci skupinky pracuje v skupinke ako predĺženie služby a autority kňaza. Je preto za svoju prácu v skupinke plne zodpovedný.
3. Autoritu vedúceho skupinky vymedzujú tieto princípy:
a) Nemôže sa odchýliť od Písma a učenia cirkvi a predsa si zachovať svoju duchovnú autoritu.
b) Nemôže jednať proti želaniu kňaza a napriek tomu si zachovať svoju duchovnú autoritu.
c) Nemôže prevziať v živote iného veriaceho vedúcu úlohu Ducha Svätého.

1. Ako sa máme správať voči tým, ktorí majú v cirkvi zodpovednosť viesť? (Hebr 13,7-17)

 
 
 


2. Čo majú robiť predstavení v Kristovom tele? (1Pt 5,1-3)

 
 
 


3. Čo dal Boh kresťanskému vodcovi i každému veriacemu pre vyzbrojenie do služby? (2Tim 3,16)

 
 
 


4. Čomu sa má vo svojej službe iným vyvarovať kresťanský vodca? (2Kor 6,3)

 
 
 


5. Aké vlastnosti musí mať kresťanský vodca? (1Tim 3,1-7)

 
 
 


6. Aké charakterové vlastnosti by mal rozvíjať kresťanský vodca? (1Tim 6,11; 2Tim 2,22)

 
 
 


Domáca úloha:

Na papier si zapíš svoje postrehy z úryvku.
Na najbližšom stretnutí sa budeme o týchto postrehoch zdieľať.

1. Rim 14
2. Rim 15
3. 1Kor 3
4. 1Kor 4
5. 1Kor 5
6. Hebr 12
7. Hebr 13

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie