Text > Kurzy > Kurz potrieb ovečiek > Záver

Záver kurzu potrieb ovečiek

Cieľom vyučovaní na stretnutiach skupinky má byť osobná zrelosť ľudí a ich pevnosť v duchovnom živote. Postupne to bude pozitívne vplývať na všetky oblasti života Kristovho učeníka. Čím hlbší bude v nich Boží život, tým väčšmi ich bude ovplyvňovať po citovej aj telesnej stránke. Emocionálne dozrejú a vyvážený život Ducha upevní aj ich fyzické zdravie a pevnosť.

Cieľom v prvom roku je, aby ľudia odovzdali svoj život Pánovi a aby sa učili vernosti v jeho nasledovaní. Musíš ich viesť k dosiahnutiu pravidelnosti v modlitbe a štúdiu Písma, k pochopeniu dôležitosti liturgie a života v malom spoločenstve.

Počas prvého roku by mal každý prečítať Nový zákon a postupne sa oboznamovať so Starým zákonom. Neustále zdôrazňuj dôležitosť každodennej modlitby a čítania Písma. Začínaš v nich pestovať celoživotný návyk. Sami musia zažiť túto potrebu – krásu týchto chvíľ i to, ako ovplyvňuje ich život ich vynechávanie. Potrebujú zakúsiť aj nezáživný čas modlitby a štúdia Písma a pochopiť, že aj napriek tomu je potrebný. Na každom stretnutí skupinky ich vyzvi, aby sa zdieľali, ako sa im v tomto čase osobnej modlitby darí.

Dbaj o to, aby sa nevytvorila atmosféra, v ktorej by sa hanbili, ak im to nejde, ak zaspávajú alebo majú problém s pravidelnosťou a pod. Vždy ich aspoň niekoľkými vetami povzbuď, aby o to bojovali, a nenásilne spomeň, čo nové ťa v Písme oslovilo a čo si prežil počas modlitby. Vyzývaj ich, nech sa zdieľajú o ťažkostiach, nech sa za seba navzájom modlia. Proste o milosť naučiť sa pravidelnosti a zotrvávaniu v Božej prítomnosti po celý deň. Každý by si mal denne vyhradiť najmenej pätnásť minút na modlitbu a pätnásť minút na štúdium Písma. Je to ako dýchanie a potrava – duchovne bez toho hynieme, či už to pociťujeme alebo nie.

Na začiatku treba Písmo prečítať informatívne, aby každý vedel, čo v ňom je. Ak denne prečítate z Nového zákona jednu kapitolu, za rok ho prejdete celý. V závere je uvedený rozpis čítaní Nového zákona, aby ľudia neprechádzali napríklad štyri evanjeliá za sebou, čo by ich mohlo od ďalšieho čítania odradiť. Starý zákon sa dá čítať do radu. Ak každý deň prečítate tri kapitoly, dá sa to zvládnuť približne za rok. Alebo môžete brať tiež jednu kapitolu denne. V rôznych biblických príručkách si zaiste nájdeš podobné rozpisy čítaní Písma. Na každom stretnutí skupinky upozorni, ktorú knihu či ktoré kapitoly Písma práve čítate. Povzbudzuj ľudí, aj keď zaostávajú. V nedeľu si možno vyhradiť na Písmo viac času a „dobehnúť“ zameškané. Avšak nenaháňajte sa za splnením normy, ale zamerajte sa na hľadanie a poznávanie Pána.

Uč ľudí zamýšľať sa nad Božím slovom a čerpať z neho. Vyhýbajte sa snahe všetko hneď pochopiť. Ak aj niečomu (a možno mnohému) nerozumiete, choďte ďalej a Pán to každému neskôr vysvetlí. Niektoré miesta z Písma pochopíme až po niekoľkých rokoch. Ale keď Písmo každý rok prečítame, budeme po celý život získavať nové a hlbšie pohľady do Božej mysle a na jeho lásku.

Buď vnímavý na potreby ľudí v skupinke – skúmaj, v ktorých oblastiach potrebujú ujasniť, čo si o tom myslí Boh, čo je správne a čo nie, čo učí Cirkev.

Okruh tém (a zhruba aj ich následnosť), v ktorých ľudia potrebujú usmernenie a o ktorých treba vyučovať, je nasledovný:

- Osobná modlitba
- Štúdium Písma
- Božia povaha / Falošné predstavy o Bohu
- Láska Boha Otca
- Trojjediný Boh
- Pád človeka / Boží plán spásy / Potreba odovzdať sa Kristovi
- Potreba odpustenia
- Krst v Duchu Svätom
- Viera
- Boží nepriateľ / Duchovný boj
- Liturgia
- Sviatosti
- Potreba spoločenstva
- Dary Ducha Svätého
- Učeníctvo
- Uctievanie a chvála
- Osobné vydávanie svedectva o Kristovi
- Spoločná evanjelizácia
- Komunity
- Desiatky
- Rozlišovanie Božieho vedenia
- Posvätenie

Toto sú základné oblasti. Ďalšie témy, ktorými sa treba zaoberať, uvidíš sám (napr. dogmy, vysvetlenie Kréda, najdôležitejšie dokumenty Cirkvi, dejiny Cirkvi, strach, vina, hnev, vnútorné uzdravenie, mužskosť a ženskosť, vzťahy, sebaprijatie, kritika, používanie reči...). Stretávaj sa a zdieľaj sa aj s inými vedúcimi, raď sa so svojím duchovným vodcom alebo s kňazom.

Pravidelne organizujte víkendové pobyty, a to najmenej raz za dva až dva a pol mesiaca, aby ste spolu strávili celý víkend – napríklad na chate či na fare. Dôležitá je dobrá organizovanosť a disciplína, dodržiavanie súkromia mužov a žien. Ak toto chýba, ľudia začínajú byť nespokojní. Na každej víkendovke má byť vyhradený priestor pre osobnú modlitbu a Písmo, spoločné chvály a modlitby, vyučovanie, vzájomné modlitby za seba, výlet, oddych. Takéto pobyty spoločenstvo veľmi utužujú a upevňujú vzťahy. Ľudia sa spoznávajú a zrastajú. Treba si dať pozor, aby sa víkendovky nestali „služobnými evanjelizačnými cestami“, na ktorých vždy urobíte nejakú evanjelizáciu. Samozrejme, ani takejto možnosti sa za každú cenu nevyhýbajte, ale dôležité je, aby sa to nestalo pravidlom.

Cirkev je krásna a plná života. Potrebujeme ho len žiť a dávať ďalej, neustávať na svojej ceste, „nezabývať sa“ vo svojich zvykoch a názoroch, ale byť stále otvorení novým veciam od Pána.

Rozpis čítaní NZ:
Lk; Ef; Flp; Kol; 1 Kor; 2 Kor;
Mt; Gal; 1 Tim; 2 Tim; Tít; Flm;
Mk; 1 Sol; 2 Sol; Rim; 1 Jn; 2 Jn; 3 Jn;
Jn; Sk; Jk; 1 Pt; 2 Pt; Júd; Hebr; Zjv

Nech ťa Boží Duch vedie, vyučuje a premieňa do podoby nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie