TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach

Ako hovorí Duch Svätý

Minulý týždeň tu bolo vyučovanie o načúvaní a poslušnosti Duchu Svätému. Teraz v tom chcem pokračovať a konkrétne budem hovoriť o tom, ako počuť Ducha Svätého vo svojom vlastnom živote.

Dovoľte, aby som vám najprv niečo povedal. Za posledných päť rokov som tu, na Slovensku, asi dvanásty alebo trinásty krát a tentoraz nie sám, ale s asi desaťčlenným tímom. Všetci sme sem prišli nie preto, že by bolo ľahké sem prísť. Mnohí ľudia museli zdolať rôzne prekážky, ktoré sa im stavali do cesty. Ale všetci prišli, pretože vnímali, že Duch Svätý ich k tomu vedie. Jedna z častých sťažností, ktoré Ježiš mal na ľudí svojich dní bola, že nemajú uši na počúvanie. Mali uši, ale oni by potrebovali uši, ktoré počujú. Nepočúvali svojim srdcom a mysľou. Niektorí z vás ste sem prišli, pretože cítite, že vás akoby ovláda temnota tohoto sveta.

Hľadáte niekoho, kto by dal zmysel vášmu životu. Máte presne tie isté otázky, ktoré máme všetci. Odkiaľ som prišiel? Načo tu som a kam kráčam?

V Liste Rim 8,14 sa hovorí, že tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, sú deťmi Božími. Písmo veľmi jasne naznačuje, že tí, ktorí sa stanú členmi Božej rodiny, sú potom vedení Duchom Božím. Hovorí sa tu o Duchu Svätom, ktorý nám bol sľúbený, že bude pri nás a pre nás, bude nás učiť a inštruovať, bude nám ukazovať, kto je Boh, že je Otcom, ako veľmi nás miluje a ako veľmi túži, aby sme mu slúžili.

Ak chceme byť vedení, sú potrebné dve veci. Musí tu byť ktosi, na koho hľadíme ako na vodcu a musí tu byť niekto, kto povie, že bude toho vodcu nasledovať. V osobe Ducha Svätého Ježiš stále niečo koná. A chce, aby ľudia, ktorí Mu patria, Ho nasledovali a nezastali na jednom mieste, aby nezostali duchovne apatickí. Aby vedeli, že Boh ich stále vedie dopredu a chce, aby sme boli pri Ňom, čo znamená, že sa Ho musíme držať.

Viacerí z nás sa už naučili, že Duch Svätý nám dáva dary. Je viac typov darov. Existujú dary – charizmy (1Kor 12). Potom sú prirodzené dary a talenty, ktoré nám dáva Pán. Písmo hovorí, že každý dobrý dar zostupuje od Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí ľudia však na Božie dary úplne zabudli, čo je smutné. Priznal to vlastne aj Svätý otec, keď povedal, že cirkev v súčasnosti znovu objavuje dary Ducha Svätého. Cirkev istým spôsobom stratila blízkosť Duchu Svätému a Jeho vedenie. V každom človeku existuje prirodzený sklon ignorovať Božie dary, pretože si často myslíme, že všetko, čo potrebujeme, dokážeme sami: „Stačí mi vlastný intelekt... ďakujem Bože.“ Toto je veľmi vzdialené od pravdy a nasledovania Ducha. Ide o ducha nezávislosti, ktorý vyviera z pýchy. Je nebezpečné zotrvávať v tom, pretože Písmo hovorí, že Boh od pýchy odstupuje a tých, ktorí sa k Nemu približujú pokorne, vyzdvihuje. Pokorní ľudia sú závislí na Bohu. Uznávajú a prijímajú Jeho dary. Sú po nich hladní. Vedia, že tieto dary sú pre každodenný praktický život.

Niektoré z tých duchovných darov nazývam „informatívne“ dary. Sú to dary, ktoré poskytujú citu informáciu - dar poznania, dar múdrosti, dar rozlišovania. Potom sú iné dary - „akčné“: dar viery, dar zázrakov, dar uzdravovania. Iné dary nazývam „slovné“ a sú to proroctvo, dar jazykov alebo dar výkladu jazykov. Sú dary, ktoré nám Boh dal s úmyslom, aby nám pomáhali pri každodennom živote, kým sme tu na zemi. Keď ignorujeme Jeho dary, vlastne hovoríme: „Bože, my tvoju pomoc nepotrebujeme.“ Ježiš nám však hovorí: „Bezo mňa nedokážete nič.“ Zúfalo potrebujeme všetky Božie dary. Musíme byť citliví na to, čo Duch Svätý hovorí každý deň. Väčšina z nás vie, že potrebujeme dobre počúvať Boha vtedy, keď sa nám nedarí a všetko sa kazí, že? Ale pravda je taká, že potrebujeme dobre počúvať Boha, aj keď sa všetko darí perfektne. Pretože ak to nebudeme robiť, zakrátko zistíme, že veci prestali byť také dobré, ako boli.

Spomeňme si, že v knihe Skutkov je písané o diakonovi Filipovi. Po tom, ako prišlo prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme sa všetci rozpŕchli. On odišiel do Samárie a naplnil ju evanjeliom Ježiša Krista. Obrovská moc zostúpila na všetkých ľudí v tom regióne. Ľudia boli uzdravovaní zo všetkých druhov chorôb, závislostí a problémov. Písmo vlastne hovorí, že v Samárii nastalo prebudenie skrze Filipa. Diali sa tam fantastické veci. Keby som bol Filip, povedal by som si, že tam zostanem celý život. Ale vtedy Filip začul hlas: „Filip, keď teraz ide všetko perfektne, chcem, aby si odtiaľ odišiel a dal sa na tú opustenú cestu cez púšť, ktorá vedie niekde na východ do Gazy.“ A čo povedal Filip? Povedal: „Nie, ďakujem?“ Filip poslúchol. A ako sa k tej ceste blížil, zbadal voz etiópskeho eunucha. Tento si práve čítal knihu Izaiáša, ale absolútne nič z toho nerozumel. V tej chvíli prehovoril Duch Svätý k Filipovi znovu: „Chcem, aby si sa rozbehol a chytil toho voza.“ Čo by ste povedali, keby ste teraz stáli vonku na ulici a Duch Svätý by vám povedal: „Bež a chyť tamtú Felíciu?“ Koľko ospravedlnení by ste si našli, aby ste to neurobili? Veľa, že? Ale Filip počúval a poslúchol. Čo bolo výsledkom? To, že dostal šancu vysvetliť evanjelium mužovi, ktorý sa potom obrátil, bol pokrstený a naplnený radosťou. Preto, že tu bol niekto, kto bol ochotný počúvať a poslúchnuť.

Je desať spôsobov, ako Duch Svätý hovorí do tvojho života a vedie ťa.

1. Boh k nám bude často hovoriť skrze Jeho slovo, Sväté písmo. Väčšinu toho, čo potrebujeme k životu vedieť, už Boh zjavil a je to zapísané v Jeho slove. A predsa väčšina ľudí na tejto planéte prežije celý svoj život bez toho, aby sa do nej pozreli. Biblia je najväčším bestsellerom, najpredávanejšou knihou, ale zároveň asi najmenej čítanou knihou sveta. Voľačo nie je v poriadku. Toto je kniha života a pre tých, ktorý ju čítajú je dôležité, aby vedeli, že k nej majú pristupovať s vierou. Slovo, ktoré čítajú, je vdýchnuté do existencie živým Duchom Božím a keď prichádzame k tomuto Slovu, v tej chvíli na nás skrze toto slovo dýchne Boží Duch. Písmo nám hovorí, že bez viery je nemožné zaľúbiť sa Bohu. Viera v sebe obsahuje dve veľmi dôležité veci. Po prvé musíme veriť, že Boh existuje. Po druhé, že odmeňuje tých, ktorý Ho hľadajú. Boh je Boh a Boh je dobrý. Veríte to? Miluje ťa a chce, aby si s Ním strávil večnosť.

2. Duch Svätý k nám hovorí skrze svoju cirkev. V rámci oficiálneho učenia našej Katolíckej cirkvi sú úžasné Božie zjavenia, ktoré sú založené na Písme, a ktoré vysvetľovali muži hlbokej mysle po celé veky. V súčasnosti sme v našej cirkvi veľmi požehnaní našim Svätým otcom - misionárom. Cestuje, cestuje, cestuje a nemôže prestať. Práve išiel do Kazachstanu a na Ukrajinu. Ten krehký muž, ktorého už niekedy nie je vidno keď sa postaví, ktorému sa trasú ruky, ale keď otvorí ústa, celý svet ho počúva. Sú užasnutí z toho, čo hovorí. Nemusí hovoriť komplikované veci. Stačí, že povie niečo ako: „Ježiš je Pán.“ A ľudia sú pohnutí. Počuli to. Svet to počuje. Napísal úžasné dokumenty, encykliky a apoštolské listy. Toto je nádherný zdroj pre počúvanie Ducha Svätého.

3. Spôsob, ako načúvať Duchu Svätému, je počúvať vyučovanie. Počúvajte učiteľov, ktorých vám Boh dáva. Duch Svätý hovorí k učiteľom, ktorých pozdvihuje.

4. Ducha Svätého možno počuť prostredníctvom čohosi, čo by som nazval „praktická múdrosť“ alebo „zdravý rozum“. Ľudia, ktorí majú zdravý „sedliacky“ rozum sú veľmi požehnaní. U väčšiny z nás sa najlepšie prejaví zdravý rozum tým, že sme ticho a dobre počúvame. V Knihe prísloví je napísané, že najviac sa učíme, keď počúvame. Nenaučíme sa veľa, keď stále hovoríme. Načúvajme, čo hovorí Duch Svätý. Duch Svätý hovorí: „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania,“ a potom budete poznať dokonalú, dobrú a prijateľnú vôľu Božiu. (Rim 12,2) Niektorí ľudia prežijú celý život tým, že hovoria ako túžia poznať Božiu vôľu, čo Boh pre nich chce. A Boh hovorí: „Dovoľ, aby som k tebe prehovoril a budeš to vedieť.“ To nie je žiadne tajomstvo. Boha teší, keď môže zjavovať svoju vôľu. Ježiš nikdy nemal záujem, aby sme boli držaní v temnote.

5. Toto je citát zo Ž 37,4: „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ Potešuj sa v Pánovi, raduj sa z Pána, ži život vďakyvzdania a chváľ Boha. On ti dá to, po čom túži tvoje srdce. Budeš počuť Ducha Svätého, budeš s Ním v súlade.

6. Často k nám hovorí skrze okolnosti života. Občas Boh chce, aby sme sa zastavili. Aby sme sa tak trošku utiahli do kúta. Inokedy zas, aby sme sa pohli, a tak dovolí, aby do nášho života vstúpili okolnosti, ktoré do nás trošku drgnú. V našom živote je množstvo vecí, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Jednoducho sa nám stanú. Hádajte prečo. Voľakto je nad tým, používa tieto okolnosti a vie, či sú dobré alebo zlé. Ak Ho milujeme, použije ich tak, aby nejakým spôsobom vniesli do nášho života dobro. Príde čas, keď sa obzrieme späť a zistíme, že celý ten čas nad nami bola Božia ruka, ktorá nás usmerňovala a viedla. Neobávajte sa okolností v živote. Uprostred nich ďakujte Bohu, vzdávajte Mu chválu a pýtajte sa Ho, čo sa môžete z týchto okolností naučiť. Čo vám cez ne hovorí.

7. Hovorili sme o načúvaní Duchu skrze duchovné dary. Dnes tu bolo vidieť ako pôsobí duchovný dar proroctva. Je to čas načúvania. Niekedy ťa takéto proroctvo zasiahne do srdca ako šíp. A to je preto, že k tebe hovorí Boh. Chce, aby si niečo konkrétne vedel. Možno to bolo slovo povzbudenia, možno slovo nápravy, ale je veľmi dôležité, aby sme sa tohto slova zmocnili a podľa neho konali.

8. Duch Svätý môže hovoriť skrze inšpiráciu. Inšpirácia, to je akoby prijímanie dychu Božieho Ducha. Je možné, že Duch Boží vás inšpiruje niektorými zvláštnymi charizmatickými darmi, ale inšpiruje nás aj mnohými inými spôsobmi. V Starom zákone vidíme, že Mojžiš potreboval niekoľko veľmi šikovných remeselníkov, aby mu pomohli vybudovať bohostánok. Boh ich inšpiroval k vytvoreniu ohromného diela a dal im schopnosti a zručnosti, aby dokázali dobre opracovať drevo aj kov, tkať látky, vytvárať maľby, aby sa dokázali prejaviť a vykonať nádherné veci. Boli to majstri remeselníci, umelci. Aj dnes večer je tu množstvo majstrov a umelcov, lebo Duch Svätý vám dáva veľmi zvláštne dary a talenty. Možno ste museli dlho študovať, druhí vás učili. Dar však prichádza od Boha. Tak ako dar tých dávnovekých mužov aj tvoj dar musí byť použitý, aby priniesol slávu Bohu. Používaj tento dar takým spôsobom, aby sa stalo, že Boh bude oslávený a ostatní ľudia budú požehnaní. Dnes večer tu sedí niekoľko ľudí, ktorí potrebujú počuť Ducha, aby im vysvetlil, ako majú používať svoje dary a talenty. Niektorí z vás ste hudobníci. Niektorí z vás máte talent pre umenie alebo na varenie, či dar starať sa o rodinu a venovať sa deťom. Musíme dobre počúvať Ducha Svätého, aby sme vedeli, ako ich máme dennodenne používať.

9. Boh k nám hovorí skrze druhých ľudí. Manželia, Duch Svätý k vám môže hovoriť skrze vašu manželku! A manželky, Duch Svätý k vám môže hovoriť skrze vašich manželov! Niekedy hovorí skrze malé deti. Ježiš povedal: „Pozrite sa na malé deti a učte sa od nich.“ Duch Svätý môže hovoriť skrze úplne cudzieho človeka. Pred mnohými rokmi som sa modlil tri mesiace, aby som vedel, či sa mám naozaj pustiť do plnej služby laického evanjelizátora. Duch Svätý ku mne prehovoril cez moju ženu: „Áno, máš podať výpoveď v práci, je potrebné, aby si urobil tento veľký krok.“ Duch Svätý ku mne hovoril aj skrze Písmo a iné knihy, až prišiel jeden konkrétny deň, kedy som sa naozaj musel rozhodnúť, pretože inak by som to nikdy neurobil. Bol som tvrdohlavý a stále som to akosi nevedel naisto. Jedného dňa som odchádzal z práce. Auto som mal v garáži a musel som zísť niekoľko poschodí, až som sa dostal k búdke strážnika parkoviska. Nepoznal som toho muža a on nepoznal mňa. Podal som mu lístok, on sa mi pozrel do očí a povedal: „Ty si kazateľ?“ Tak ma to bodlo dovnútra! Vedel som, že to bol Boh. Dal mi posledné potvrdenie, že je to Jeho vôľa pre mňa.

10. Na začiatku som hovoril, že Duch Svätý je stále v pohybe. Ak máte teraz nejaké problémy s načúvaním Duchu Svätému, s počutím, začnite sa hýbať. Sedeli ste niekedy v aute, ktoré stálo a len ste krútili volantom? Je veľmi ťažké krútiť volantom, keď auto stojí, ale keď sa začnete hýbať, stane sa aj krútenie volantom veľmi ľahké. Niektorým z vás Boh dnes večer hovorí: „Prestaňte stáť na mieste! Začnite sa hýbať!“ Choďte za Duchom. Nejako, niekam, ale začnite! Akonáhle sa začnete hýbať, začnete počuť Ducha Svätého. Boh ti nikdy nehovorí, aby si urobil po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté... On povie, čo máš urobiť prvé a keď to urobíš, zistíš, čo je ďalšie.

Jedna malá posledná rada. Nesnažte sa príliš presne počuť Ducha Svätého. Nemusíš byť super duchový, aby si počul Ducha. Boh veľmi dobre vie, aký si, pozná ťa. Tvoje silné a stopercentne aj tvoje slabé stránky. Boh presne vie, kde si na svojej ceste práve teraz. Bude ťa na nej viesť a sprevádzať.

© Tom Edwards
© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie