4. téma: Učiť sa pomocou vzťahov

Kresťanstvo je spôsob života, nielen súhrn náuky. Ježiš povedal: „ ... iďte čiňte učeníkmi všetky národy..., učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ (Mt 28, 19-20).

Stať sa učeníkom neznamená iba poznať obsah posolstva Pána Ježiša, ale aj podľa neho žiť. Spôsobu života, životnému štýlu sa človek nenaučí z kníh, ale predovšetkým z pozorovania iných. Pre učenie sa kresťanskému spôsobu života je dôležité osobné spoločenstvo aj vzájomné medziľudské vzťahy. Takýmto názorným spôsobom učil aj Ježiš Dvanástich. Žil s nimi, trávil s nimi takmer všetok čas, aby mohli pozorovať jeho život. Takto pripravoval aj Pavol svojich mladých spolupracovníkov na prácu pre Boha prv, ako ich bral so sebou na misijné cesty. Timotej dostal príkaz učiť evanjelium ďalších, pričom im mal byť príkladom. „Buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote (1Tim 4,12).

Malé spoločenstvo je ideálnym miestom, kde sa môžu rozvinúť úzke osobné vzťahy a môže sa konať účinná príprava učeníkov. Mníšske hnutie tiež začalo v malých spoločenstvách a niektoré rehole majú doteraz v pravidlách, že v ich domoch nemá počet mníchov prekročiť určitú hranicu, aby sa nezotrel charakter malého spoločenstva.

Ďalším dôvodom prečo potrebuje cirkev skupinky, je nutnosť rastu pomocou vzájomných vzťahov.

Skupinka je ideálnym miestom pre výchovu ľudí v učeníkov.


1. Prečo sú úzke osobné vzťahy pre učeníctvo tak dôležité? (1Jn 4, 21)

 
 
 


2. Akými dvoma spôsobmi mal Timotej učiť druhých, ako má žiť kresťan? (1Tm 4.7-16)

 
 
 

 

3. Ako učil Pavol iných životu učeníka? (1Kor 11,1; Flp 4,9)

 
 
 

 

4. Vymenuj dva dôvody, prečo sú skupinky dôležité pre cirkev.

 
 
 


 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie