Speak english? Vyhľadať na stránke

Vašu dôveru si veľmi ceníme

Od 25. 5. 2018 nadobudla ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike nové pravidlá, vychádzajúce z európskej legislatívy – z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej ako Nariadenie alebo GDPR – General Data Protection Regulation). Popri Nariadení (GDPR) vstúpil do platnosti a účinnosti nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej ako „ZoOÚ 18/2018 Z.z.“), ktorý nahradil predtým platný a účinný zákon č. 122/2013 Z.z. Popri týchto zmenách však stále zostáva v platnosti aj Zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách. Podľa Nariadenia čl. 6 ods. 1 písm. f) je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Webový portál Spoločenstva Martindom (ktorého zriaďovateľom je Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, o. z.,) vykonával doteraz spracovávanie vašich osobných údajov v rozsahu emailovej adresy s cieľom informovania o svojich podujatiach, projektoch, aktivitách, výzvach, službe a ostatných informáciách zo života spoločenstva, a to na základe buď vami podpísanej a vyplnenej prezenčnej listiny podpísanej pri vstupe na podujatia spoločenstva, kde ste poskytli svoje údaje (na základe oprávneného záujmu, v súlade s platnou legislatívou) alebo vami zaškrtnutého súhlasu s odberom noviniek (newslettra) na webovej stránke www.martindom.sk alebo na facebooku.

Vašu dôveru si veľmi ceníme, a preto vás chceme informovať, že vaše osobné údaje (v rozsahu: emailová adresa), budeme za účelom poskytovania aktuálnych informácií o činnosti, aktivitách a dianí v spoločenstve Martindom spracúvať aj naďalej na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu. Vaše údaje sú u nás v bezpečí a budeme ich uchovávať po dobu 10 rokov.

Veríme, že tieto informácie o nových pravidlách a spôsobe postupu z našej strany, budú pre vás prínosné.

Ďalšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete na stránke Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, ktorého súčasťou je naše spoločenstvo.