Speak english? Vyhľadať na stránke

Písmo sväté je zárukou našej viery. Bez pravidelného čítania alebo počúvania a hĺbania nad Písmom je iba ťažko možný kresťanský život. Božie zjavenie je nám dostupné prostredníctvom svedkov Starého a Nového zákona, teda textu Biblie a prostredníctvom učenia Cirkvi obsiahnutého v Tradícii. Teraz sa budeme zaoberať Bibliou a metódami jej štúdia.  V Písme a skrze neho a v ňom nám hovorí sám Boh. Písmo, Biblia, nielen obsahuje Božie slovo, ono Božie slovo je. Toto všetko je napísané pod vplyvom Ducha Božieho.

 Sv. Peter nám hovorí v 1Pt 1,23: „Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.“ Inde apoštol Pavol hovorí: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ 2Tim 3,16.

 To bol zrod tvojej viery. Nebola najprv tvoja viera, najprv bolo Božie slovo, Boží Duch, ktorý pôsobí. Sv. Hieronym povedal: „Neznalosť Písma je neznalosťou Krista.“ „Vo svätých knihách sa nám s láskavosťou prihovára Otec v nebi“ – II. vatikánsky koncil, encyklika Dei Verbum. 

 Boh v Písme neomylne hovorí o našom spasení. Iná cesta k spaseniu neexistuje, než je zaznamenaná v Božom slove Starého a Nového zákona, tá najvyššia, najvznešenejšia, najslávnejšia. (V iných náboženstvách sú zrnká pravdy oproti tomu skutočnému moru piesku, ktoré je zjavené v Božom slove.) 

 Božie slovo je nám svetlom života. Kto ho nemá, ten blúdi. V Ž 119 je napísané: „Sviecou, (svetlom) mojim nohám je tvoje slovo.“ Takže, tento svet je temná krajina, ktorou ty môžeš kráčať, pričom jediným svetlom na ceste je ti Božie slovo. Keď si ho čítaš, máš svetlo ktoré ti žiari a ty vidíš kadiaľ máš kráčať. Ježiš (paralela k Ž 119) o sebe povedal: „Ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude kráčať vo tmách.“ (Jn 8,12) Naproti tomu hovorí: „Kto nezachováva moje slová, nemiluje ma“; tzn. nie je blízko mňa, nemá svetlo. A potom sa na ceste potkýname a padáme. 

 Je to krásna kniha, ale častokrát môže byť pre nás mätúca. Biblia je ťažká kniha – z istého pohľadu. V skutočnosti obsahuje 73 spisov (pre katolíkov); podľa nekatolíckeho delenia je v nej 66 kníh, vynechávajú tzv. “Deuterokanonické spisy“. 

 Sú v nej použité 4 literárne štýly
– knihy historické, dejinné
– poetické, básnické
– múdroslovné
– prorocké. 

 Často nás mätie, lebo nevieme k nej správne pristúpiť. Prečo? V zásade existujú dva prístupy ku Biblii. Jeden je intelektuálny a druhý praktický. Intelektuálny vyzerá tak, že navonok poznáš Bibliu, máš o nej celkový prehľad, prečítal si ju, intelektuálne rozumieš textu. Druhý prístup – praktický: tvoj charakter je premenený, poznáš Boha, máš duchovnú vnímavosť, si citlivý na vzácne duchovné veci. 

 Ale, keď nebudeš mať obidva, stane sa ti jedna z týchto dvoch vecí. Prvý, intelektuálny prístup ťa povedie k ilúziám o sebe samom. Budeš veľmi hrdý na všetko, čo vieš, čo si intelektuálne dokázal. A povedie ťa to k pýche a pádu. Toto sa stalo farizejom. Vedeli veľmi veľa o Božom zákone, ale nežili, nepraktizovali ho, iba navonok, nie vnútorne. Neboli ním premenení. 

 Keď budeš mať iba praktický prístup ku Božiemu slovu, tzn. budeš premenený, duchovne citlivý, atď…, tak sa ti stane, že budeš žiť len to, čo ťa z Biblie oslovuje. Čo ťa neoslovuje, vynecháš. Toto ťa časom zavedie na ceste, a ak budeš dosť agilný manažér a organizátor, založíš si sektu. 

 V Písme sú niektoré pravdy, ktoré musíš najprv porozumieť, a potom ich môžeš žiť. A sú tam iné pravdy, ktoré musiš najprv žiť, aby si ich porozumel. Tu sú skryté obidva prístupy ku Písmu. Musíš niekedy najprv intelektuálne rozumieť, čo tá veta znamená, musíš to mať naštudované, aby si to mohol začať žiť. Inokedy to musíš začať žiť, aby si vôbec porozumel, čo sa tam píše. Musíš žiť obidvoma prístupmi ku Božiemu slovu. 

 Prečo vlastne pristupovať k Božiemu slovu? Je dôležité sa pred čítaním Písma modliť, chvíľočku. Len popros: ´Bože daj mi svojho Ducha, aby ma vyučoval.´ Dovoľ mu, aby ku tebe hovoril. Je veľmi dôležité Písmo čítať. Boh nám tu o sebe hovorí úžasne veľa vecí. 

 Prečo by som čítal Bibliu? Lebo je pravdivá, lebo je súčasná. Zrodili ste sa živím a večným slovom božím, hovorí sa v Liste Petra. Inde hovorí: „Lebo toto slovo je vdýchnuté Bohom.“ (2Pt 1,21) V Izaiášovi sa hovorí: „Počúvajte a budete živí.“ (Iz 55,3) Teda, nie jedzte, pite, zabezpečte sa pre život a budete živí. Počúvajte! Duchovný život máš počúvaním. Viera je z kázania, opakuje sa v Liste Rimanom, z ničoho iného. Nie zo zázrakov, nie z toho, čo si zažil. Viera je z kázania. Kázanie produkuje zdravú modlitbu. A keď budeš uskutočňovať, čo počuješ, budeš z toho živý.
Ježiš Kristus povedal, že sme živí nielen chlebom, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst božích; u Lukáša je zapísané: „Blahoslavení, ktorí počúvajú slovo božie a zachovávajú ho.“ Inde Ježiš povedal: „Kto počuje moje slovo a verí tomu, kto ma poslal, nepodlieha súdu.“ A zasa hovorí: „Ja som svetlo sveta, kto ma nasleduje nebude chodiť vo tmách.“ „Ak zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi.“ „Každý kto hreší je otrokom hriechu, ale keď vás Syn oslobodí, budete naozaj slobodní.“ (Lk 11,28; Jn 5,24; Jn 8,12; Jn 8,31; Jn 8,32; Jn 8,34; Jn 8,36). 

 Syn to je Slovo. On je schopný ťa oslobodiť z tvojich hriechov. Zo všetkého čomu si podriadený, čo ťa ničí. Preto je treba študovať Božie slovo a mať v tom poriadok. 

 Pýtaj sa Boha na to, čomu nerozumieš. A vôbec nemusíš byť teológ, aby si prenikol do Biblie, k Božiemu slovu. Nepotrebuješ byť naštudovaný, potrebuješ byť verný. Potrebuješ byť vydaný, byť ochotný nechať sa premieňať Pánom. Potom Boh bude zasahovať druhých ľudí skrze teba, bez toho, aby si bol inteligentný. Božie slovo ťa urobí múdrym. Nie inteligentným. Bez toho, aby si bol inteligentný, budeš Božou múdrosťou zasahovať ľudí. A toto môže urobiť len tvoje pravidelné zotrvávanie pri Biblii. 

 DUCHOVNÉ PREDPOKLADY k štúdiu Božieho slova 

 1. Potrebujeme vedieť to, čo Ježiš Kristus povedal Nikodémovi. Kresťan je niekto, kto je zrodený dvakrát. 

 Narodil si sa fyzicky, a potom si sa musel narodiť duchovne. Skrze fyzický pôrod si vošiel do fyzického sveta a môžeš žiť, používať všetko, čo tu máme k dispozícii. Ale tak, ako potrebuješ rozum, aby si vstúpil do kráľovstva poznania, potrebuješ estetickú povahu, aby si vstúpil do kráľovstva krásy, potrebuješ emocionalitu, aby si vstúpil do kráľovstva lásky. Takisto musíš mať duchovné zrodenie, aby si vstúpil do kráľovstva Ducha. Túto vec povedal Ježiš Kristus Nikodémovi. Kto to bol? Vysoko postavený náboženský, teologický vzdelaný činiteľ. A ak to potreboval počuť on, o čo viac to potrebuje každý jeden z nás. 

 Ale dôležitejšie ako každá metóda, je tvoje srdce. A ak je ono –tvoje srdce-správne naladené, potom budeš rozumieť. Biblia hovorí takúto vec: „Prirodzený človek nemôže prijať veci božieho Ducha, sú mu bláznovstvom a nemôže ich chápať, pretože sa dajú posúdiť len Duchom.“ 1Kor 2. Takže, potrebuješ byť znovuzrodený. Ak nerozumieš niečo v Biblii, potrebuješ si byť istý tým, že si znovu narodený. Musíš byť znovuzrodený kresťan. O nás však Pavol hovorí: „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha.“ 1Kor 2. Ak si prijal Pána Ježiša Krista, ak si sa mu podriadil, potom si prijal Božieho Ducha, a preto budeš rozumieť. A nikto, kto je znovuzrodený, nemôže povedať, že nerozumie Biblii, že nerozumie tomu, čo Boh hovorí. Boh hovorí jasne. Pretože hovorí k nám, ktorí Ducha Božieho máme. Takže, nie je to vzdelanie ani prirodzená inteligencia, ale viera v Syna Božieho a dar Ducha, ktoré ti dajú porozumieť božej reči. Ježiš to povedal takto: „Čo dáva život, to je duch, telo samo (t.j. vaše schopnosti, vaše štúdia, vaše činnosti,) nič neosoží. Slová, ktoré som k vám hovoril, sú duch a život.“ (Jn 6,63) 

 2. Úplná dôvera v dokonalosť Písma. 

 Prečo je tak dôležité dôverovať Písmu, byť si istý Božím slovom? Je to preto, že vtedy sa ti Boh otvára. Ak mu totiž nedôveruješ, ako by ti mohol zjavovať viacej? Ani ty sa nebudeš otvárať nejakému klamárovi, niekomu, kto by ťa stále klamal, alebo niekomu, kto by stále hovoril: „Ja ti neverím.“ Prestaneš mu odhaľovať svoje vnútro. Potrebuješ byť presvedčený o tom, že Božiemu slovu môžeš absolútne dôverovať. 

 3. Potrebuješ vedieť, že sa musíme orientovať na duchovné skutočnosti. 

 My máme s Pánom osobný vzťah, ako s osobou, ale nie s fyzickou osobou. A v žiadnom prípade nemôžme očakávať vyplnenie vecí ako: „Nech urobí toto, nech sa mi tu zjaví to a to,…“ To je neduchovné zmýšľanie. My potrebujeme stále viac a viac nechať ovplyvňovať svoje myslenie k hodnotám, ktoré dáva Kristus. Duchovné zmýšľanie znamená byť zlomený pred Bohom, byť pokorný. Ako veľa riešení máš na mnohé situácie života! Ale aké má On? To je pokora pred Ním, to je zlomenosť. Si ochotný neustále s pokorou pristupovať ku každej životnej situácii a spoliehať sa na to, že Pán riadi život ku tvojmu dobru? Ak si, potom máš myslenie, ktoré bude pre teba plodné. Ak nie si, potom budeš dôverovať svojej vlastnej múdrosti. Boh nás vyzýva, aby sme Ho počúvali, aby sme naklonili k Nemu svoje ucho – Ž 78,1; Ž 119,36. 

 4. Ochota poslúchnuť. 

 To znamená, musíš byť absolútne ochotný urobiť všetko, čo ti Boh povie, že robiť máš. Bude čistiť tvoj život a usvedčovať ťa z niečoho nesprávneho, bude ťa žiadať o zmenu… 

 5. Usilovnosť a vytrvalosť. 

 Nepredstierajme, že duchovné ovocie príde hneď do života. Potrebuješ byť usilovný a vytrvalý a potrebuješ dovoliť, aby Boh v tebe produkoval všetko tak, ako chce On a rýchlosťou akou chce On. Nič v duchovnom živote sa nedeje instantným spôsobom – zachvíľku máš, čo potrebuješ. Naopak, potrebuješ čakať na Božie pôsobenie a musíš byť trpezlivý. 

 6. Musíš byť ochotný obetovať. 

 Musíš byť ochotný obetovať to, čo Boh bude od teba žiadať. Bude od teba žiadať niektoré veci, ktoré sa tebe zdajú veľmi dôležité pre tvoj život. Ale ty musiš byť ochotný opustiť všetko, čo v tvojom živote nie je v súlade s Božím slovom alebo s Božím pohľadom, s Božími názormi. 

 METÓDY 

 – prečítaj celé Písmo 
 Prečítaj celé Písmo najprv naraz. Keď budeš čítať denne 3 kapitoly St. zákona a 1 kap. Nového zákona, za rok prečítaš celú Bibliu. Dozvieš sa, čo všetko v Písme je. Potom máš možnosť viackrát prečítať jednu knihu. Keď si ju prejdeš 3-4 krát, uvedomíš si veľa duchovných skutočností. 

 – podčiarkuj si v Písme (najviac sedem farbičiek – tém)
Podčiarkuj si jednotlivé témy. Napr.: láska, utrpenie, modlitba, viera, podobenstvá, … Keď to budeš robiť a prelistuješ si Bibliu, budeš mať veľmi jasno kde všade a koľko sa hovorí o láske, o modlitbe, … o témach, ktoré sú dôležité pre tvoj život. 

 – študuj jednu postavu; študuj naraz jednu knihu
Napr. Samsona, alebo Petra, Dávida, alebo niektorú zo žien v Biblii. Študuj túto postavu, kde všade sa spomína a pouč sa z ich života. Keď študuješ jednu knihu, celú ju prečítaj, hľadaj jej kontext, čím sa zaoberá, kam smeruje, ako súvisí s inými knihami Písma. 

 – rozjímaj o krátkych úsekoch Písma
Keď ťa niečo osloví, potom nad tým chvíľočku uvažuj a dovoľuj, aby to do teba vnikalo. 

 – rob si poznámky z toho, čo čítaš
Keď čítame Bibliu, hovorí k nám Duch Boží a veľa vecí si vôbec nezaznamenáme. My si vôbec nezaznamenáme, čo nám hovorí Duch Svätý. A tak veľa hovorí! Je veľmi dôležité si to zapísať a občas sa k tomu vracať. Keď k tebe hovorí Pán zapisuj si to, lebo to nie je tvoja múdrosť, to je Božia múdrosť. A keď si to nezapíšeš, zahadzuješ nebeské poklady, pretože si to zvyčajne človek nezapamätá. 

 – uč sa naspamäť citáty
Opakuj si každý deň zapamätané Božie slovo. A raz, keď budeš v ťažkostiach, keď budeš v depresii, v ťažkostiach, problémoch a budete citovať sám pre seba Božie slovo, zistíš, že bude v tebe rásť sila. 

 A toto je to duchovné myslenie. Naučme sa orientovať sa na moc Ducha. A potom sa začnú diať zázraky v našich životoch. Keď sa budeme snažiť byť upnutí na materiálne veci, ktoré nám pomáhajú, budeme slabí. Ale upnime sa na Božie slovo, ktoré dáva moc Ducha.  

 Tri dôležité kroky pri čítaní Písma:
1. Pýtaj sa: Čo je posolstvo toho, čo teraz čítam? Čo tu Boh ku mne hovorí?
2. Rozjímaj o tom. Nechaj to sebou prechádzať.
3. Aplikuj to prakticky doživota. 
Keď niečo z týchto troch vecí nerobíš, potom nebudeš prinášať úrodu. 

 Maj denný program čítania Písma, aby si prechádzal postupne celé.
Tým, čo čítaš, formuluj svoju modlitbu. Keď si si to prečítal a uvedomil, čo to je, skrze to sa modli. 

 POMÔCKY 

 Je dobré, aby si si čítal úvody k Písmu. V kresťanských kníhkupectvách nájdeš mnoho výkladov k Písmu, pýtaj sa známych na dobré, ak oni už niečo čítali. Ľahko nájdeš rôzne pomôcky k biblickému štúdiu. Je dôležité, aby si mal prečítané dejiny Izraela, aby si sa dočítal niečo o zvykoch ako oni žili ako varili a ako sa obliekali… To ti veľmi hlboko osvetlí rôzne veci, ktoré sú zapísané v Písme. 

 Potom je veľmi dobré aby si mal v rukách katechizmus. To ti ozrejmí veľmi veľa biblických vecí. Je možné si zakúpiť rôzne systematické štúdiá. Napríklad výklad listu Galaťanom, kde je celý list rozobratý formou otázok a odpovedí , ktoré ty musíš dopisovať. Je to veľmi dobré pre vzdelanie sa kresťana. 

 Dajú sa kúpiť rôzne konkordancie (odkazy na jednotlivé miesta Písma). To je taká hrubšia kniha, ktorá obsahuje menoslov všetkých dôležitých slov v Biblii. Kedykoľvek niečo potrebuješ, napríklad slovo šťastie, vernosť, peniaze alebo podvod…, tam máš vypísané všetky miesta, kde sa to v Biblii nachádza. Je veľmi dobré mať takéto pomôcky. 

 Ale tá najdôležitejšia pomôcka kresťana ku štúdiu Biblie je malá skupinka, kde sa raz za týždeň stretneš s ôsmymi alebo s desiatimi kresťanmi a rozprávate sa o tom, ako chápete jednotlivé veci v Biblii. To neznamená, že tam musíte dôjsť na dokonalý teologický rámec a štruktúru akú pisateľ zamýšlal… Ale potrebujete sa jednoducho porozprávať o tom, čo sa tu konkrétne v Biblii hovorí, ako to ja žijem ako s tým majú ostatní problémy, alebo nemajú s tým problémy a ako sa to dá žiť. To, čo sa dozvieš na malej skupinke kresťanov, ťa nikto nikde nenaučí. 

 Pramene:
Katolícky katechizmus VIEM KOMU SOM UVERIL, SSV 1990
Benedict Peters: Význam Božieho slova, časopis Ethos, 12/91; 2/92 

 © Branislav Škripek 
 © Spoločenstvo Martindom