Speak english? Vyhľadať na stránke

Dnes budeme hovoriť o štúdiu Božieho slova. To znamená, ako žiť z Božieho slova. Vieme, že pre nejedného kresťana je Biblia takou záhadou. Ale Pán nás povolal, aby sme boli učeníkmi a Biblie je pre nás čosi ako učebnica, z ktorej sa máme učiť. 

 Tu je niekoľko slov z prednášky o chodení s Bohom. Skúsme ich len počúvať: Počúvanie, poslúchanie, ticho pri Bohu, učeník, napodobujme Boha, prispôsobujme sa Jemu, vernosť, kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. 

 V Ž 119,113 hovorí žalmista – „nenávidím ľudí dvojtvárnych ale Tvoj zákon milujem.“ Inými slovami – Božie slovo ťa urobí priamym. 

 1Kr 18,21 – prorok Eliáš pozval na horu zástup ľudí z Izraela a pozval tam aj Baalových prorokov, a on – prorok Boha pravého hovorí: „Izraeliti, dokedy budete poskakovať na dve strany? Vyberte si svojho Boha a tomu slúžte, ale nemôžete slúžiť obom naraz.“ 

 Dt 5,29 – Boh hovorí: „Kiež by tak zmýšľali, že by sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy a v každý čas a aby sa im dobre viedlo a ich deťom naveky.“ Ale Boh nekoná násilne. Boh ťa nebude nútiť aby si to robil. 

 Ž 81: „Ale môj ľud nepočúval môj hlas a Izrael nedbal o mňa. Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca. Nech si len idú za svojimi preludmi.“ Boh ťa nebude nútiť aby si ho poslúchal. Ale potom sa budú v tvojom živote objavovať preludy a budeš nasledovať vidiny svojho srdca, domnelé dôležité duchovné posolstvá…., ale nebudeš poslúchať Pána. A Boh ťa v tom nechá. Výsledkom bude, že budeš žiť vo svojich problémoch aj naďalej. 

 Dt 4: „Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia ako som ti dnes prikázal aby sa tebe aj tvojim deťom po tebe vodilo dobre a aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti pán tvoj Boh dal na večné časy.“ 

 Ž 119: „Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon a nemajú sa na čom potknúť. Pane vyčkávam tvoju pomoc a plním tvoje predpisy.“ 

 Jak 1,22: „A slovo aj uskutočňujte. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.“ 

 Iz 48: „Keby si si bol všímal moje rozkazy, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny.“ 

 Toto všetko som chcel použiť ako úvod a povedať tým, že Boh nás volá ku veľmi konkrétnemu poznaniu Biblie – Božieho slova. A potom aby sme aj žili podľa toho, čo je tam hovorené. Biblia nie je nezrozumiteľná. Každý z nás môže rozumieť tomu, čo biblické posolstvo hovorí. Dokonca Boh Ti prisľúbil zvláštnu pomoc – Iz 50 – „Panovník Hospodin mi dal jazyk učeníkov aby som dokázal zomdletého podpierať slovom. On ma prebúdza do každého rána, prebúdza mi uši aby som počul ako učeníci.“ 

 Teda čo ti Boh dáva? Dáva ti dve veci: uši učeníka – to znamená, že rozumieš svojmu Pánovi a dáva ti jazyk učeníka, to znamená, že dokážeš o Jeho slove hovoriť ďalším. Že ho dokážeš odniesť ďalej. 

 Teraz si všimnime čo všetko denno-denne na teba vplýva. Neuveriteľný informačný tok, to je jedna vec. A okrem toho ďalšie sily a vplyvy, ktoré chcú formovať tvoj život. A na nás je, aby sme sa my, kresťania, nenechali formovať všetkým, čo letí okolo – či sú to rôzne informácie, vzťahy, ponuky …, ale aby sme vytrvalo vyhľadávali Božie slovo, čas modlitby, kresťanské zhromaždenia – jedno zo zhromaždení je liturgické zhromaždenie, ale aj takéto jednoduché zhromaždenia kde sa stretneme s vyučovaním. To je niečo, čo my hlboko postrádame. 

 Všetky tieto vplyvy v tvojom živote ti ponúkajú mnoho zaujímavého, ale nemôžu ti dať zmysel, zmysel tvojho života. Ale denno-denne prijímame skrze rôzne mediálne prostriedky premnohé podnety, ktoré nás vnútorne ovplyvňujú a my si to ani nemusíme všimnúť či uvedomiť. V poslednom období chodíme s manželkou do kina – v rámci svojho manželského dňa a je takmer jasné, že v každom filme sa stretneme s hodnotami, ktoré nechceme vo svojom živote mať. A musíme byť naozaj veľmi dobrí v tom poznaní Pána a v poznaní Božích hodnôt na to, aby sme si na to vedeli dať pozor a vyfiltrovali si z toho filmu všetko, čo nás chce v živote mylne nasmerovať. Také jednoduché veci ako predmanželský sex alebo sprosté reči či zhadzovanie dôstojnosti človeka – dobre, to rýchlo zbadáme. Ale hodnoty, ktoré sú tam jemne a jednoducho podsúvané, to je treba vidieť hlbšie. 

 Nedávno bol v kinách film „Šiesty zmysel.“ Je o malom chlapcovi, ktorý sa stretáva s mŕtvym človekom, a nakoniec sa ukázalo, že hlavná postava toho filmu bol už 10 rokov mŕtvy psychiater, ktorý kedysi vo svojom živote nepomohol jednému chlapcovi, ktorý mal psychické problémy a on ho zastrelil. Psychiater sa vrátil na svet po 10- tich rokoch, stretával s nejakých chlapcom, pomohol mu riešiť jeho psychické problémy a pomohol mu vyliečiť sa. Nakoniec sa ukázalo, že ten chlapec tvrdil, že sa rozpráva s mŕtvymi a on mu vždy hovoril, že to žiadni mŕtvi nie sú. A nakoniec ho tak povzbudil, že keď sa mu prihovárajú, tak nech im skúsi pomôcť. Keď sa ti prihovárajú, asi potrebujú pomoc, tak stačí keď im pomôžeš. Pointa toho filmu bola, že on sám bol mŕtvy (teda ho nikto nevidel, iba ten chlapec so psychickou poruchou) a ten chlapec ho naozaj videl. Psychiater mu pomohol zbaviť sa tých problémov a tým vlastne vyriešil niečo, čo nestihol vyriešiť za svojho života. 

 Pointa filmu je, že keď sa ti zjavujú a prihovárajú mŕtvi, jednoducho im pomôž. A žiaden problém, keď si za svojho života niečo nestihol, o desať rokov po smrti to stihnúť ešte môžeš jednoducho tak, že sa vrátiš. Toto je okultizmus. Pretože toto naozaj funguje. Mŕtvi sa zjavujú. A my sa s nimi nemáme baviť a v žiadnom prípade im pomáhať. To Biblia zakázala. Koľkí viete, že je to biblicky zakázané? Biblia to zakazuje v Dt 18. Ty sa nesmieš rozprávať s mŕtvymi, aj keď sa ti ukážu. Nesmieš. Jednoducho preto, že Boh povedal, že si to neželá. A nie preto, že má preto 300 teologických odôvodnení. Nie pán Boh povedal, že to robiť nesmieš, tak to robiť nebudeš. Ale tento film ovplyvňuje státisíce kresťanov i nekresťanov na Zemi úplne k nebiblickým a bezbožným veciam. Pritom to je krásna myšlienka, že? Ale nesprávna a podvodná. Koľko kresťanov mi povedalo: „Aký úžasný film, choď sa pozrieť.“ 

 Denno-denne si neuvedomujeme koľko nás dokážu ľudské slová a rôzne rady a aj obrazy ovplyvňovať a usmerňovať náš život určitým smerom. Preto sa my kresťania musíme nechať denne formovať Božím slovom. Mt 4,4: „Nielen chlebom bude človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst.“ Boh sa nám zjavil v Slove a skrze Slovo. Kresťanská viera stavia na kázanom Božom slove – Rim 10. Celé stáročia bolo písané slovo prenosom informácií. Až do takých 40-tych rokov tohoto storočia. Dovtedy si ľudia utvárali názory podľa písaného slova. Viete, čo je to dnes? Podľa čoho utvárame dnes svoje názory? Podľa pohybujúceho sa obrazu. Podľa pohybujúcich sa obrázkov usmerňujeme svoje myslenie. 

 Myslím si, že to má v sebe jeden taký dôležitý moment. Preorientúva to človeka z písaného slova na to, čo vidí. A rovno poviem, že na to čo sa zjavuje. Je v tom veľká pointa – aby si sa neriadil tým, čo je napísané, ale tým čo je zjavené. Tým, čo je vidieť, tým, čo sa zjavuje. A toto je veľké nebezpečenstvo. 

 Biblia predpovedá doby posledných časov civilizácie na našej planéte a hovorí o tom, že ľudstvo bude zvedené znameniami a zázrakmi, teda zmyslovo vnímanými javmi. Nie písaným slovom. Civilizácia bude zvádzaná zmyslovo vnímanými videniami. 

 V Zjv 13 sa cituje toto: „Pred zrakmi ľudí činila šelma veľké znamenia a dokonca aj oheň z Neba.“ Táto šelma zvádzala zjaveniami obyvateľov zeme. 
 Zjv 16: „Z úst šelmy a lživého proroka vyšli traja nečistí duchovia, ktorí činili znamenia.“ Naproti tomu Biblia hovorí, že zdravý kresťan sa má držať Božieho slova, ktoré je zapísané, nie toho, ktoré je zjavené. 
 2Tim 1,13: „Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa.“  
 Zjv 3: „Pretože si zachoval moje slovo a vytrval, zachovám ťa aj ja.“ 
 Zjv 12: „Drak v hneve rozpútal vojnu voči všetkým, ktorí zachovávajú prikázania Božie a držia sa svedectva Ježišovho.“ A svedectvo Ježišovo je Biblia. Nie to čo je zjavované, nie to čo sa zjavuje, nie to čo je videné. Je to naozaj veľká pasca, čo sa deje v poslednej dobe. 

 Boh sa ukazuje vo svojom slove a Božím slovom Boh kedysi všetko stvoril. Uvedomme si len, akú obrovskú moc má Božie slovo. To, ktoré je dnes napísané, na počiatku bolo vypovedané a vzniklo všetko. Na počiatku nebolo nič – a Boh povedal a bola Zem, boli stromy, boli zvieratá a bolo všetko. Bol vesmír s celým svojim poriadkom. A práve pád človeka nastal vtedy, keď človek nedodržal Božie slovo. 

 Na druhej strane Božie slovo hovorí, že každý, kto sa bude držať Božieho slova, bude vyslobodzovaný od hriechu a od smrti. Čiže pevnosť, záchrana a istota človeka spočíva v tom, že sa drží Božieho slova. Pád a záchrana človeka spočíva v tom, ako silne ako slabo alebo vôbec sa držíš Božieho slova. Božie slovo sa zjaví na konci vekov a privedie všetko k dokonalosti. To posledné, š čím budeš konfrontovaný, bude vtelené Božie slovo. Vieš, kto ťa bude konfrontovať? Ten, ktorý sa volá Slovo. V knihe Zjavenia je napísané, že keď sa zjaví Ježiš Kristus na konci vekov, tak to bude vojvoda cválajúci na bielom koni, ktorého plášť bude skropený krvou – jeho vlastnou krvou a krvou všetkých tých, ktorí Ho vyznávajú. A na plášti má napísané meno – Slovo Božie. My budeme s týmto Slovom konfrontovaní. 

 V podstate našim zrkadlom bude Biblia a my budeme súdení podľa toho, ako si ju žil či nežil. Nie podľa toho, kto ti čo povedal. Ty musíš poznať Božie slovo natoľko, aby ťa nič nezmiatlo. Aby v ktorejkoľvek cirkvi, v akomkoľvek kresťanskom zhromaždení, jedno v akej denominácii, ty musíš vedieť, či to zodpovedá Biblii a či to zodpovedá zdravému kresťanskému učeniu. Ak nie, potom si mimo a nechávaš sa jednoducho zvádzať tým, čo robí na tomto svete už dnes pôsobiaci Satan. 

 Satan je tu veľmi silne prítomný. Ja si dovoľujem tvrdiť, že x zjavení a videní na Slovensku sú od Satana. To vôbec nie sú zjavenia rôznych svätých, tie sú od Satana. Čítali ste x tých posolstiev, čo sa medzi ľuďmi šíria? Zvlášť katolíci to majú veľmi radi. Skúste to konfrontovať s Božím slovom. To priamo odporuje Biblii. A my to budeme počúvať, my to budeme šíriť, my si to budeme vystrihovať, my si to budeme prenocovať a posielať to ešte niekomu. 

 Medzi protestantmi je možné sa stretnúť s tým, že takmer každý piaty hovorí: „Zjavil sa mi Ježiš Kristus a vieš čo mi povedal…?“ Pochybujem o tom. Ja verím v božie povzbudenie, v Božie slovo, v povzbudenie, ktoré prichádza od Pána, ale neverím v takéto zjavenia „niekde na rohu“. V jednom článku som dokonca čítal, ako autor tvrdí, že Pán Ježiš s ním sedí v aute a kým on šoféruje, tak sa rozprávajú… 

 Božie slovo sa zjaví na konci vekov a všetko privedie k dokonalosti. A tieto tri dôležité veci: stvorenie Božím slovom, premena a záchrana Božím slovom a dokonalosť Božieho slova sa musia prejavovať aj na každom človeku, ktorý sa otvoril Božiemu slovu. To znamená, že tomu ktorý patrí Pánovi. Je to to isté ako s modlitbou: ak sa dva roky modlíš a nič sa na tebe nezmenilo, tak sa zle modlíš. Potom si sa s Pánom nestretol. Je to nemožné ak sa modlíš, aby si sa nemenil. A rovnako je nemožné, ak si čítaš Bibliu, aby to na tebe nebolo vidno. Lebo inak klameš sám seba. Jak 1,22: „Ak nie si uskutočňovateľ slova, potom si smiešny ako muž, ktorý sa pozrie do zrkadla a hneď ako sa odvráti vôbec nevie ako vyzerá.“ To znamená, máš tam natretý nejaký hnoj, pozrieš sa do zrkadla a povieš: „Ó, ja som hrozný.“ Učešem sa, umyjem sa alebo sa namejkapujem aby som vyzeral lepšie. Čiže chcem napraviť ten obraz. A Biblia je tvojim zrkadlom. Ale keď si muž, ktorý nedbá na Božie slovo, potom sa odvrátiš od toho špinavého obrazu a hneď zabudneš, ako si tam vyzeral. 

 My musíme Božie slovo uskutočňovať a toto sa musí na nás prejavovať. Biblia hovorí v liste Kolosanom: „Božie slovo v nás musí prebývať v celom svojom bohatstve.“ V knihe Deutoronómium je napísané toto: „Budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou silou a tieto slová budeš mať v srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom, uviažeš si ich ako remene na ruku a budeš ich mať ako pásku na čele medzi svojimi očami. Napíšeš si ich na veraje svojho domu.“ Čo to znamená, mať ich na ruke, mať ich na čele, mať ich na verajach svojho domu? Znamená to mať stále ho pri sebe, mať v srdci, myslieť a konať podľa neho. 

 Božie slovo musí určovať tvoje myslenie. Nie tvoje skúsenosti majú určovať ako myslíš. Božie slovo je viac ako skutočnosť, ktorú zažívaš. Pretože ak budeme veriť skúsenostiam, nebudeme veriť Biblii a keďže som napr. nevidel uzdravenia, tak sa uzdravenia nedejú. A Biblia hovorí, že Ježiš uzdravuje a uzdravuje stále. Tak ako to je? Je to tak, ako si ty zakúsil, ako ty vidíš alebo tak ako píše Biblia? Je to tak, ako hovorí Božie slovo. A pokiaľ nezložíme vieru v to, nikdy sa nezačne konať a diať to, čo je v Božom slove. A toto sa musí na nás prejavovať. 

 My musíme byť usmerňovaní v myslení, v konaní a v našom celom živote Božím slovom. A tak zachránený človek, ktorý sa vydal Pánovi, naozaj žije z Božieho slova. Aby sme si boli istí Božím slovom, musíme vedieť, že Biblia je bez chýb. Tam nie sú žiadne omyly. Už koľko sa archeológovia snažili dokázať, že minimálne archeologické, teda aj historické chyby sú v Písme. Ale už tak veľa takýchto argumentov bolo vyvrátených… Kto by sa chcel pozrieť na dôkazy, nájde o tom veľmi veľa literatúry. Ide mi ale o to, aby sme vedeli, že Biblia je bez chýb vo svojom posolstve a radách – pre každú oblasť života. 

 Ďalej musíme vedieť, že Biblia je úplná a nič k nej nebude pridané. A je tu ťažké varovanie v Zjavení Jána – v posledných veršoch poslednej kapitoly, že ktokoľvek pridá niečo k Božiemu slovu, tomu Pán Boh hrozne pridá rán. Biblia je úplná a nič jej už nechýba. Vyhlásim niečo prekvapujúce pre nejedného katolíka, a to oficiálny postojom Katolíckej cirkvi – teraz budem trošku voľne citovať: „Posledné záväzné zjavenie kresťana je zjavenie svätého Jána a žiadne iné nikdy nebude. Je úplné a ukončené.“ Nemusíme očakávať žiadnych ďalších prorokov. 

 Tou najpodstatnejšou vecou nie je rozumom pochopiť veľa biblických faktov a zapamätať si veľa poznámok, ani vedieť veľa citátov naspamäť. Najvyšším cieľom a najnádhernejšou odmenou je poznanie Boha. Poznať Krista, znamená mať v sebe pokoj. A keď čítaš Písmo, tak na začiatku si vždy povedz niečo ako: „Duchu Boží, ja ťa prosím aby si do mňa vstupoval aby si ma premieňal aby si vo mne pôsobil a aby si zo mňa robil nového človeka.“ 

 My sa potrebuje naučiť, že ak nemáme sýtenie sa Božím slovom, tak nám naozaj niečo chýba, niečo postrádame. Keď budeme zo svojich ranných stretnutí poznať Bibliu, potom zažijeme pravé pochopenie a aj prežitie stretnutia s Božím slovom na liturgii. Pretože práve vtedy, ak si katolík ktorý dokáže preniknúť liturgiou, ktorý ňou žije, potom uvidíš že stôl Slova a stôl Chleba naozaj prinášajú plnosť. Ale sú dva stoly. Stôl slova stôl chleba. A my nielenže poriadne nepoznáme stôl chleba – že tam chodíme ´po oplátku´ sa hovorí, alebo idem na prijímanie vôbec nerozumiem, čo je to lámanie chleba. A v našich kostoloch vidieť, že vôbec nerozumieme čo je to stôl chleba. Že tam je to pre nás kulisa. Niečo sa tam číta, niečo sa odpovedá, niečo sa zaspieva… 

 Ale vôbec nerozumieme tomu, čo sa tam číta. Neviem si predstaviť, že bez čítania z Biblie by som mohol tak veľa rozumieť z Písma ako teraz, keď počúvam prvé, druhé a tretie čítania. Hovorím tomu, čo počujem ´áno´, viaže sa to k veľa veciam v mojom vnútri, alebo ku skúsenostiam, ktoré som počul na skupinke a čo som zažil. 

 Boh chce aby si Ho osobne poznal a On ti chce s láskou zdeliť svoje srdce. Chce osloviť nie tvoju hlavu, on chce osloviť tvoje vnútro. Dávaj pozor, čím sa sýtiš, dávaj pozor na to z čoho žiješ, lebo uprostred tejto Božej záhradky je nasiateho veľa kúkoľa. A kúkoľ vyzerá presne tak, ako pšenica. Viete v čom je medzi nimi rozdiel? Že pšenica je plodná a kúkoľ je neplodný. A je vidieť zvlášť medzi katolíkmi neuveriteľné množstvo neplodného kúkoľa. Všetci vyzerajú ako pšenica. Kúkoľ a pšenica sa podobajú a nedajú sa rozlíšiť, kým rastú. Až keď dozrievajú, tak hlavička pšenice oťažie úrodou zrna a nakloní sa. No kúkoľ naďalej stojí rovno. Je to neplodná zelina. 

 A najhoršie je, že keď z kúkoľa si dáš urobiť chleba, tak viete čo sa stane keď zjete kúkoľ? Keď sa človek sýti chlebom z kúkoľa. Dostane halucinácie. Dostane otravu krvi a otrávi sa. A presne takto vyzerá oklamaný kresťan, ktorý sa nakŕmil kúkoľom a potom má halucinácie. Môže taký človek zodpovedne zastávať životné úlohy? Nemôže, lebo je otrávený falošnou pšenicou. 

 Dávajme obrovský pozor na to, čo nám zjavuje Boh a ako nám to zjavuje, čo nám dal. 

 S použitím prameňov 

 © Branislav Škripek 
 © Spoločenstvo Martindom