Speak english? Vyhľadať na stránke

Budú Vianoce?

…budú šťastné. Lebo pravé šťastie prichádza od Boha.
…budú radostné. Ježiš prišiel, aby naša radosť bola úplná.
…budú plné lásky. My milujeme, lebo Ježiš prvý miloval nás.
…budú pokojné. Pokoj, ktorý Ježiš dáva, svet nemôže dať.

Prečítaj si príbeh o prvých Vianociach

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Pravý zmysel Vianoc

Ľudia z príbehu zažili lásku, radosť, pokoj a šťastie, lebo išli za práve narodeným Ježišom a stretnutie s ním im navždy zmenilo život. Ježiš prichádza na zem, aby ľudí priblížil k Bohu, aby ich spasil a zachránil.

Príbeh o Tvojich Vianociach

Môže tiež byť príbehom, v ktorom zažiješ niečo výnimočné – stretnutie s Ježišom. Nedá sa to fyzicky, ale môžeš ho zažiť, keď mu otvoríš svoje srdce. My sme to zažili a môžeme hovoriť o tom, že do našich životov prišiel pokoj, láska, radosť a šťastie, pretože v hĺbke našich sŕdc sme prežili naplnenie. Aký bude Tvoj príbeh, je na Tebe. Ak chceš, môžeš teraz otvoriť svoje srdce Bohu, môžeš ho pozvať do svojho života. Môžeš to urobiť úprimne, vlastnými slovami alebo môžeš povedať aj toto: „Bože, tu som. Ďakujem, že ma miluješ, aj keď som urobil aj nesprávne veci a rozhodnutia. Prepáč, že som ťa ignoroval a svojim správaním zranil aj ľudí okolo seba. Prosím, odpusť mi. Nechcem ísť vo svojom živote ďalej len sám. Prosím príď a veď ma.“

Ak si to urobil, tak odteraz sa niečo stalo. Buď v kontakte s Bohom a on ťa bude viesť.

Kde nájdeš viac

Príď na naše stretnutia. Stretávame sa každú stredu o 18.40 v našich priestoroch na Rožňavskej 17 na modlitbách a prednáške.

Svetlo v tmách

Spoločenstvo Martindom po 3-ročnej pauze opäť zorganizovalo predvianočnú evanjelizačnú adoráciu s názvom SVETLO V TMÁCH počas dvoch večerov 8. a 10. 12. 2023 vo večerných hodinách v blízkosti vianočných trhov na Hlavnom námestí v Bratislave.

Ako to vyzeralo?
V Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský kostol) bola vystavená Sviatosť oltárna k adorácii. V kostole hrala živá chválová hudba a účastníkov vianočných trhov dobrovoľníci z Martindomu a ďalších katolíckych spoločenstiev pozývali dnu do kostola zapáliť sviečku za svojich blízkych. Vo vnútri kostola mohli napísať aj modlitebné úmysly, za ktoré sa organizátori následne modlili. V kostole boli k dispozícii kňazi na vyslúženie Sviatosti zmierenia či na duchovný rozhovor.

Počas oboch dní prišli do kostola stovky ľudí, mnohí zostali dlhšie, využili možnosť spovede alebo rozhovoru s kňazom. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, návštevníkom, kňazom, hudobníkom a každému, kto pridal ruku k tomuto dielu. Želáme vám požehnaný adventný čas.