Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

 

 

 

 

Evidenčné číslo (značka) oznámenia (nezverejňuje sa): 1/2011

 

 

Druh postupu: Verejná súťaž.

 

Druh zákazky: Služby.


ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

 

Identifikátor: 12076

 

Úradný názov: Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina

IČO: 36066834

Poštová adresa: Kapitulská 9

PSČ: 81101

Mesto/obec: Bratislava

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Čajakova 28, 811 03 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Pavol Strežo

Mobil: +421 915469479

Telefón: +421 255571397

Fax:

E-mail: strezo@martindom.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.martindom.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.martindom.sk


Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).


Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie


Úradný názov:

IČO:

Poštová adresa:

PSČ:

Mesto/Obec:

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:

Mobil:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Internetová adresa (URL):


Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).


Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty


Úradný názov:

IČO:

Poštová adresa:

PSČ:

Mesto/Obec:

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:

Mobil:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Internetová adresa (URL):


Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.


Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky alebo žiadosti o účasť


Úradný názov:

IČO:

Poštová adresa:

PSČ:

Mesto/Obec:

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:

Mobil:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Internetová adresa (URL):

I.2.

Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)


Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): občianske združenie


Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:


§ 7 ods. 1 Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona. ods. 2 Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať písm. a) postup zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 až 101, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 5; pri zadávaní takej zákazky nie je táto osoba povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. ods. 3 Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona..


Iný (špecifikujte):

I.2.2.

Hlavný predmet alebo predmety činnosti


 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo


Iný predmet (špecifikujte):

I.2.3.

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1.

Opis

II.1.1.

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Vzdelávacie školenia v rámci projektu Kvalitou k úspechu pre zamestnancov a dobrovoľníkov združenia.

II.1.2.

Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb (zvoľte len jednu kategóriu - stavebné práce, tovary alebo služby)
c) Služby.

c)

Služby

 

Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2 k zákonu): 24 Vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy.

 

Hlavné miesto poskytovania služieb: Trenčiansky, Žilinský alebo Banskobystrický kraj

 

NUTS kód:

 

 

 

 

SK022 Trenčiansky kraj

SK031 Žilinský kraj.

 

SK032 Banskobystrický kraj

 

II.1.3.

Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.

II.1.4.

Informácie o rámcovej dohode (ak je to uplatniteľné)
Predpokladaní účastníci rámcovej dohody


Počet:


Trvanie rámcovej dohody (obdobie)


Hodnota:


Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako štyri roky:


Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody (bez DPH)


Hodnota/Od: nezadané Mena: EUR


Frekvencia a hodnota zadávaných zákaziek:

II.1.5.

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)


Vzdelávacie školenia, pozostávajúce z nasledovných častí: Časť 1 Počítačový kurz Power Point - pokročilý Časť 2 Sociálno psychologický výcvik Časť 3 Asertívne správanie Časť 4 Kreativita a inovácie Časť 5 Právne minimum pre neziskové organizácie Časť 6 Tréning v manažmente dobrovoľníkov Časť 7 Projektový manažment pokročilý Časť 8 Účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie Časť 9 Fundraising neziskovej organizácie Predmetom obstarávania je tiež prenájom školiacej miestnosti na realizáciu školiacich aktivít projektu.

II.1.6.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)


Hlavný predmet
Hlavný slovník: 80000000-4 - Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby


Doplňujúce predmety

 

 

II.1.7.

Rozdelenie na časti (na informáciu o častiach použite prílohu B pre každú časť osobitne)


Nie.


Počet častí :


Ak áno, ponuky treba predložiť na

II.1.8.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.


I.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1.

Celkové množstvo alebo rozsah (vrátane všetkých častí a opcií, ak sa uplatňujú)


176 hodín rozdelených do častí podľa súťažných podkladov


Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: : Jedna hodnota.


Hodnota/Od: 70 000 ,0000 Mena: EUR

II.2.2.

Opcie (ak sa uplatňujú)
Áno/Nie nezadané


Ak áno, opis týchto opcií:


Predbežný časový harmonogram, ak je známy, na uplatnenie opcií


Hodnota:


Počet možných opakovaní


Hodnota/Od:


Do:


Predpokladané lehoty, ak sú známe, pre nasledujúce zákazky v prípade opakovaných zákaziek na dodanie tovarov alebo poskytovanie služieb


Hodnota:

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia


Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .


Hodnota: 20


Začatie:


Ukončenie:


PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH

 


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1.

Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1.

Požadované zábezpeky a záruky (ak je to uplatniteľné)
Zábezpeka sa nepožaduje.

III.1.2.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, projektu Kvalitou k úspechu pre zamestnancov a dobrovoľníkov občianskeho združenia, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a vlastných prostriedkov združenia. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr, s lehotou splatnosti 90 dní od ich doručenia objednávateľovi. Podmienky financovania a platobné dojednania sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.3.

Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva (ak je to uplatniteľné)
Od skupiny dodávateľov sa nevyžaduje, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy.

III.1.4.

Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy (ak je to uplatniteľné)
Áno.

 

Ak áno, opis osobitných podmienok: Zmluva bude objednávateľom podpísaná po odsúhlasení postupu verejného obstarávania na základe administratívnej kontroly riadiaceho orgánu, poskytujúceho nenávratný finančný príspevok.

III.2.

Podmienky účasti

III.2.1.

Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií v súlade s § 26 ods. 2 resp. ods. 3 a 4 cit. zákona alebo § 128 ods. 1 zákona, a to v súlade s § 19 ods. 2 a 3 cit. zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3 cit. zákona.

III.2.2.

Ekonomické a finančné postavenie

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Doklady, v ktorých budú uvedené informácie, ktorými uchádzač preukáže splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardu ekonomického a finančného postavenia : čestné vyhlásenie uchádzača, v ktorom uvedie, v ktorých bankách má zriadené účty a potvrdenie všetkých uvedených bánk o tom, že uchádzač je schopný plniť svoje finančné záväzky. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 31 ods. 3, resp. ods. 4 zák. o verejnom obstarávaní.

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Splnenie podmienky, že uchádzač je schopný plniť svoje finančné záväzky.

III.2.3.

Technická alebo odborná spôsobilosť

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, uvedené v § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, a to : - zoznam rovnakých alebo podobných dodávok, ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúce tri roky (2009-2011) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Uchádzač preukáže splnenie minimálne požadovanej úrovne štandardu odbornej spôsobilosti a to dôkazy, že v predchádzajúcich troch rokoch poskytoval vzdelávacie služby rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu minimálne 50 hodín na jeden vzdelávací cyklus (napr. kombinácia rôznych typov kurzov pre jeden subjekt v minimálnom rozsahu 50 hodín, resp. jeden typ kurzu rôznym subjektom v minimálnom rozsahu 50 hodín), a to predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.

III.3.

Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

III.3.1.

Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.

 

Ak áno, odkaz na príslušný právny predpis alebo administratívne opatrenie:

III.3.2.

Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.


ODDIEL IV. POSTUP

IV.1.

Druh postupu

IV.1.1.

Druh postupu
Verejná súťaž.

 

Odôvodnenie výberu postupu so skrátenými lehotami:

 

Záujemcovia už boli vybratí: Áno/Nie nezadané

 

Ak áno, uveďte mená a adresy dodávateľov vybratých v súlade s oddielom VI.3) Ďalšie informácie

IV.1.2.

Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu (užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg)

 

Predpokladaný počet dodávateľov

 

Hodnota/Od:

 

Do:

 

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:

IV.1.3.

Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu (rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg)

 

Použitie etapového postupu znižovania počtu riešení, o ktorých sa bude rokovať, alebo ponúk, ktoré sa budú hodnotiť.: Áno/Nie nezadané

IV.2.

Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1.

Kritériá vyhodnotenia ponúk (označte v príslušnom okienku)
Najnižšia cena.

 

 

 

 

IV.2.2.

Použije sa elektronická aukcia
Nie.

 

Ak áno, ďalšie informácie o elektronickej aukcii (ak sa uplatňuje):

IV.3.

Administratívne informácie

IV.3.1.

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ (ak je k dispozícii)
1/2011

IV.3.2.

Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky (ak sa uplatňuje)
Nie.

IV.3.3.

Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov (okrem DNS), (v prípade súťažného dialógu)

 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

 

Dátum a čas: 28. 10. 2011 - 14:00

 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

 

Ak áno, cena: nezadané Mena: EUR

 

Podmienky a spôsob úhrady:

IV.3.4.

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

 

Dátum a čas: 16. 11. 2011 - 10:00

IV.3.5.

Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom (ak je známy v prípadoch užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejenením a súťažného dialógu)

 

Dátum a čas:

IV.3.6.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané (verejná súťaž)

 

Do termínu.

 

Dátum: 31. 1. 2012

 

Hodnota:

IV.3.7.

Podmienky otvárania ponúk

 

Dátum a čas: 16. 11. 2011 - 12:00

 

Miesto: kancelária štatutárneho zástupcu združenia na adrese : Čajakova 28 , 811 03 Bratislava.

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Oprávnená osoba za uchádzača(štatutárny orgán u právnickej osoby, fyzická osoba podnikateľ) sa preukáže preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača aj splnomocnneím na zastupovanie v origináli alebo v overenej kópii.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1.

Toto obstarávanie sa bude opakovať (ak sa uplatňuje)
Nie.

 

Ak áno, odhadovaný čas uverejnenia nasledujúcich oznámení:

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno.

 

Ak áno, uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Projekt: Kvalitou k úspechu

VI.3.

Ďalšie informácie (ak sú k dispozícii)
Združenie poskytne súťažné podklady každému záujmecovi, ktorý v stanovenej lehote uvedenej v tomto oznámení doručí písomnú žiadosť o súťažné podklady osobne, poštou alebo e-mailom na adresu: Čajakova 28, 811 03 Bratislava. Združenie poskytne záujemcom súťažné podklady osobne, poštou, e-mailom v závislosti od písomnej žiadosti záujemcu. Ak doklady predkladá skupina dodávateľov, predloží v obálke s ponukou aj vyhlásenie, podpísané úradne overeným podpisom všetkých členov skupiny s uvedením, ktorý z týchto členov zastupuje skupinu navonok v tejto súťaži. Združenie určilo podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti za účelom preverenia spoľahlivosti a skúseností uchádzača vo vzťahu k predmetu zákazky a jej predpokladanej hodnote a schopnosti plniť svoje finančné záväzky..

VI.4.

Dátum odoslania tohto oznámenia (na ÚVO)
9. 10. 2011


ODDIEL VII. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE, KTORÉ NIE SÚ URČENÉ NA ZVEREJNENIE

VII.1.

Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

 

Registračné číslo: U0468-561-2005.

 

Meno a priezvisko, titul: JUDr. Lýdia Budziňáková

Telefón: +421 904604041

Fax:

E-mail: budzinakova@szm.sk


 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie