3. téma: Typické stretnutie skupinky

Pre vytvorenie účinnej atmosféry, v ktorej bude možné formovať ľudí v učeníkov, je potrebné rozčleniť každé stretnutie skupinky do nasledovných častí:

1. ZVELEBOVANIE A OSLAVA PÁNA
Čas venovaný spoločnému spevu, zvelebovaniu a chváleniu Boha je veľmi dôležitý. Buduje totiž vieru. Boh je oslavovaný, ťažkostiam je neraz odľahčené a členovia skupinky odchádzajú povzbudení. (pozri list Ef 5,19-21)

2. ZDIEĽANIE SA A ORODOVANIE, MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO
Členovia skupinky môžu úprimne hovoriť o svojich osobných ťažkostiach, problémoch, ale aj o víťazstvách. Modlia sa za seba navzájom aj s vkladaním rúk. Je to jednoduchý modlitebný akt, kedy položíme ruku na človeka za ktorého sa modlíme. Takto sa modlievali prví kresťania, ktorých k tomu vyzval Pán (Mk 16), je to symbolické vyjadrenie našej solidárnosti a Božieho dotyku. Počas takýchto modlitieb je potrebné vytvárať priestor pre pôsobenie Ducha Svätého - službu darov Ducha.
Členovia skupinky si vedú modlitebnú listinu potrieb jednotlivých členov. Denne sa za tieto potreby modlia, dovtedy, kým Boh neodpovie.

3. PRÍHOVORY
Pri stretnutí sa skupinka modlí aj za potreby iných. Prihovárajú sa podľa potrieb, ktoré vidia, za veci, ktoré im ukazuje Pán, alebo ktorých naliehavosť cítia. Sem patria príhovory za blízkych, za rôzne podujatia skupinky, za šírenie Božieho slova, za Cirkev... Ďakujú i prosia.

4. BIBLICKÝ ROZHOVOR
Je spolu s chválami najdôležitejšou časťou stretnutia. Krátkou modlitbou poprosia Ducha Svätého, aby ich vyučoval. (Pozri Jn 14,26). Niekto nahlas prečíta úsek z Písma, ktorý pre toto stretnutie vybral vedúci. Približne sedem minút je vyhradených na osobné rozvažovanie nad textom a potom sa každý zdieľa o tom, čo tu vníma, čo ho oslovuje, môže klásť otázky o tom, čomu nerozumie... Ak skupinka preberá nejaký kurz, potom sa pod vedením vedúceho vyhodnocujú odpovede na otázky, ktoré si každý doma vypracoval a tým sa objasňuje a potvrdzuje naštudovaná téma. Členovia skupinky môžu hovoriť aj o svojich problémoch, alebo sa môžu zdieľať so svojimi novými poznatkami z Biblie.

5. SPOLOČENSTVO
Keď sa majú veriaci navzájom milovať, tak, ako ich miloval Kristus, musia sa zblížiť a spoznať. Každé stretnutie skupinky má mať vyhradený istý čas aj na bezprostredný rozhovor členov skupinky pri šálke čaju, kávy či osviežujúceho nápoja, počas ktorého sa môžu rozprávať o svojich skúsenostiach a vzájomne sa zbližovať.

Každé stretnutie skupinky má obsahovať zvelebovanie a oslavu Pána, zdieľanie sa a orodovanie, príhovory, biblický rozhovor a spoločenstvo.

1. Prečo je biblický rozhovor takou dôležitou časťou stretnutia skupinky? (Jn 8,31-32)

 
 
 


2. Vysvetli biblický základ pre vzájomné zdieľanie sa a prihováranie sa v modlitbách. (1Kor 12,12-27)

 
 
 


3. Čítaj nasledujúce verše zo Žalmov a stručne opíš, čím obohacujú tvoje chápanie oslavy a zvelebovanie Pána.
(Ž 34,2; Ž 95,2; Ž 103)

 
 
 


Domáca úloha:

1. Hebr 10
2. Hebr 11
3. Hebr 12
4. Hebr 13
5. 1Pt 1
6. 1Pt 2
7. 2Pt 1

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie