6. téma: Zdieľanie sa a budovanie vzťahov

V Sk 2,42 čítame, že prví kresťania ”...vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve...” Pavol píše Filipanom (Flp 1,3-5): ”Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem... za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz.” Apoštol Ján píše (1Jn 1,7): ”Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna nás očisťuje od každého hriechu.”

Slovo, ktoré je na oboch miestach preložené ako ”spoločenstvo”, má základný význam ”spoločne” alebo ”vo vzájomnom spoločenstve”. Skrze vieru v Krista boli veriaci povolaní nielen k novému vzťahu k Bohu, ale aj medzi sebou navzájom. Ako členovia Božej rodiny vlastnia teraz spoločný poklad. Sú naplnení tým istým Duchom, zachránení tým istým Spasiteľom, sú nasledovníkmi toho istého Majstra a občanmi toho istého kráľovstva. Keďže veriaci majú toľko spoločných vecí, sú si navzájom veľmi blízki.

V Sk 2,42 vidíme, že vzájomné spoločenstvo zohralo dôležitú úlohu už v počiatkoch cirkvi. Novoobrátení mali účasť na učení apoštolov, na lámaní chleba (spoločné jedenie zahŕňalo aj slávenie Eucharistie) a na modlitbách. Toto spoločenstvo bolo prirodzeným dôsledkom Ježišovho učenia o vzájomnej láske jeho nasledovníkov, ktorí sa mali milovať tak, ako ich miloval On. (Jn 13,34-35)

Skupinka je pre veriacich ideálnym miestom, kde môžu prežívať spoločenstvo v celom biblickom bohatstve. Spoločenstvo znamená oveľa viac, než sa iba zhovárať. To sa robieva pri každom inom spoločenskom stretnutí. Znamená to hlboký osobný záujem jedného o druhého. Všestranná starostlivosť, hlboký záujem jeden o druhého kvôli Kristovi.

Takéto spoločenstvo budujeme všetci tým, že rozprávame o svojich skúsenostiach. Keď Kristus a záujmy jeho kráľovstva zostávajú stredobodom pozornosti, obohatí to a vybuduje každého člena skupinky.

Vzájomné vzťahy sú veľmi dôležité. Účinná pomoc totiž tento vzťah predpokladá. Kým si nevybudujeme k ostatným v skupinke dôverný vzťah, nemôžeme si navzájom pomôcť v našich životných ťažkostiach.

Tri dôležité aspekty budovania vzťahov:

1. LÁSKA
Vzťahy k spolukresťanom musia byť založené na Božej láske. Táto láska nemiluje toho druhého pre jeho osobnosť, výzor či inteligenciu. Nevyžaduje opätovanie či pokračovanie. Je založená na Božej nekonečnej a nepodmienečnej láske k nám. Biblia hovorí: ”My milujeme, pretože on prvý miloval nás... A toto prikázanie máme od neho, aby ten kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.” (1Jn 4,19-21)

2. MODLITBA
Dobré vzťahy vyžadujú modlitbu. Musíš sa za bratov a sestry vo svojej skupinke modliť. Modli sa za svoj vzťah ku nim a za možnosť i schopnosť im pomôcť. Modli sa za ich duchovný rast a aby sa im dobre darilo. Modli sa, aby objavili svoje duchovné dary a rozvíjali ich. Modli sa za ich svedectvo pred inými, za ich problémy a ťažkosti. Čím viac sa za nich modlíš, tým viac rastie tvoja láska k nim a prehlbuje sa váš vzťah.

3. SPOLOČNE STRÁVENÝ ČAS
Budovanie vzťahov si vyžaduje čas. Každý člen skupinky si musí predsavziať, že s ostatnými bude tráviť svoj čas. Pozvite sa navzájom k stolu, navštívte spolu nejaké podujatie alebo choďte spolu na výlet - i rodinný. Nezáleží až tak na tom, ako tento čas strávite, ale na tom, aby ste ho mali. Keď ste si našli čas na zbudovanie vzťahov, určite prijmete vzájomne radu a pomoc, keď sa dostanete do problémov.


1. S kým má kresťan spoločenstvo predovšetkým? (1Kor 1,9; 1Jn 1,3; 2Kor 13,13)

 
 
 


2.

a) Čo bráni nášmu spoločenstvu s Bohom? Vysvetli podľa 1Jn 1,6.

 
 
 


b) Čo podporuje naše spoločenstvo s ostatnými veriacimi? Vysvetli podľa 1Jn 1,7.

 
 
 


3. Ako nás Boh miluje? (Rim 5,6-8)

 
 
 


4. Ako sa máme my milovať? (Jn 13,34-35)

 
 
 


5. Čo máme neustále robiť podľa Ef 6,18?

 
 
 


6. Vymenuj rôzne spôsoby, ktorými môžeš vybudovať dobré vzťahy k členom tvojej skupinky.

 
 
 


Domáca úloha:

Na papier si zapíš svoje postrehy z úryvku.
Na najbližšom stretnutí sa budeme o týchto postrehoch zdieľať.

1. Sk 20
2. Sk 24
3. Sk 25
4. Sk 26
5. Sk 27
6. Sk 28
7. Rim 12

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie